prema Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Iz kotorskog suda objasnili odluku sutkinje Tešić: Nije bilo uslova za zatvorsku kaznu

Objasnili su da sutkinja Momirka Tešić takvu odluku donijela imajući u vidu odbranu maloljetnog M.S. "koji je iskazao iskreno kajanje zbog učinjenog, te da je predmetno krivično djelo koje je ovom maloljetniku stavljeno na teret učinjeno iz nehata"...

26728 pregleda 329 reakcija 47 komentar(a)
Zgrada osnovnog suda u Kotoru, Foto: Filip Roganović
Zgrada osnovnog suda u Kotoru, Foto: Filip Roganović

Iz Osnovnog suda u Kotoru tvrde da je maloljetnom M.S. vaspitna mjera pojačan nadzor od strane organa starateljstva i posebna obaveza društveno korisnog ili humanitarnog rada u trajanju od najduže 120 časova, izrečena u skladu sa Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

Objasnili su da je odredbom članom 15 tog Zakona propisano da je svrha krivičnih sankcija da se pružanjem zaštite i pomoći maloljetnim učiniocima krivičnih djela, vršenjem nadzora, opštim i stručnim osposobljavanjem i razvijanjem lične odgovornosti, obezbjedi vaspitanje i pravilan razvoj, sa ciljem da ubuduće ne vrše krivična djela.

"Odredbom čl. 32. Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, propisano je da se maloljetnički zatvor može izreći starijem maloljetniku koji je učinio krivično djelo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko 5 godina, kad zbog visokog stepena njegove krivice, vaspitne zapuštenosti, okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno kao i prirode i težine krivičnog djela, očigledno ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu mjeru".

Objasnili su da sutkinja Momirka Tešić takvu odluku donijela imajući u vidu odbranu maloljetnog M.S. "koji je iskazao iskreno kajanje zbog učinjenog, te da je predmetno krivično djelo koje je ovom maloljetniku stavljeno na teret učinjeno iz nehata"...

"Te sadržaj nalaza i mišljenja Centra za socijalni rad za glavni grad Podgoricu broj 0102-131-11407/20 od 03.08.2020 godine, iz kojeg proizilazi da maloljetnik potiče iz porodice u kojoj ima zadovoljene potrebe za obrazovanjem, ljubavlju, toplinom i podrškom, da je svjestan djela koje je učinio, te da se iskreno kaje zbog istog, kao i činjenicu da se radi o maloljetniku koji nije bio ranije u sukobu sa zakonom, čije je ponašanje inače primjereno, koji se redovno školuje i ima ambicije da se dalje akademski usavršava, kao i da ovaj događaj nosi rizik po njegovo dalje psihološko i socijalno funkcionisanje, te i sadržaj nalaza i mišljenja vještaka pomorske struke Aleksandra Božovića od 23.7.2020 godine, iz kojeg proizilazi da je i oštećeni Stanišić Vladimir načinom upravljanja plovilom BD 230, doprinio nastanku predmetne pomorske nesreće, jer se Stanišić Vladimir kao upravitelj čamca BD-230 nije pridržavao Međunarodnih pravila o izjegavanju sudara na moru i to: pravila br. 5 - izviđanje i pravila br. 15 - kojim je predviđeno da kad se kursevi dva broda na mehanički pogon križaju, tako da prijeti opasnost od sudara, uklonit će se s puta onaj brod koji vidi drugi na svojoj desnoj strani, a pri tom ne smije presjecati kurs ispred pramca tog broda, a koji slučaj je u konkretnom. Vještak pomorske struke je pojasnio da je na osnovu snimka VTMIS, te oštećenja na čamcu BD-230, mišljenja da upravitelj čamca BD-230, Stanišić Vladmir nije osmatrao područje plovidbe i nije preuzeo radnju zaustavljanja ili skretanja u desno kada mu je prišao plovni objekat sa njegove desne strane, to se sudija za maloljetnike, opredijelila da maloljetniku izrekne vaspitnu mjeru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva i posebnu obavezu obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada, koju mjeru će izvršavati najduže 120 (sto dvadeset) časova u periodu do 6 (šest) mjeseci".

Objasnili su da, imajući u vidu prednje, te odredbu čl. 32. Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, kojom su propisani uslovi za izricanje maloljetničkog zatvora, sudija za maloljetnike je cijenila da u konkretnom slučaju nijesu bili ispunjeni uslovi za izricanje istog, iako je riječ o starijem maloljetniku koji je učinio krivično djelo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko 5 godina.

"Ovo sa razloga što se u konkretnom ne radi o visokom stepenu njegove krivice, obzirom da je krivično djelo učinio iz nehata. Vaspitno nije zapušten, a što je utvrđeno iz nalaza i mišljenja Centra za socijalni rad za glavni grad Podgoricu broj 0102-131-11407/20 od 3.8.2020 godine, a ovo sve tim prije kada se uzme u obzir i doprinos oštećenog Stanišić Vladimira, koji se kao upravitelj čamca BD-230 nije pridržavao Međunarodnih pravila o izjegavanju sudara na moru i to: pravila br. 5 - izviđanje i pravila br. 15 - kojim je predviđeno da kad se kursevi dva broda na mehanički pogon križaju tako da prijeti opasnost od sudara, uklonit će se s puta onaj brod koji vidi drugi na svojoj desnoj strani, a pri tom ne smije presjecati kurs ispred pramca tog broda, tj. nije osmatrao područje plovidbe i nije preuzeo radnju zaustavljanja ili skretanja u desno, kada mu je prilazio plovni objekat sa njegove desne strane. Donoseći odluku, sudija je imala u vidu sve okolnosti pod kojima je krivično djelo učinjeno, kao i prirodu i težinu krivičnog djela, pa je cijeneći navedene i ostale okolnosti i dokaze, odlučila da je za konkretni slučaj izrečena vaspitna mjera sa posebnom obavezom, opravdana, odnosno da nijesu ispunjeni uslovi za izricanje maloljetničkog zatvora. Naravno, otpravak rješenja će sadržati sve razloge, odnosno okolnosti i činjenice, uz detaljno obrazloženje na osnovu čega je donesena ovakva odluka".

Preporučujemo za Vas