Poglavlje 12

EK: U Crnoj Gori neophodno jačanje kapaciteta za kontrolu hrane

Nedostatak administrativnih kapaciteta potrebno je riješiti prije svega ravnomjernom preraspodjelom odgovornosti i adekvatnom obukom
1 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2019. 14:05h

Administrativna, inspekcijska i kontrolna tijela koja rade na bezbjednosti hrane trebalo bi da budu unaprijeđena u pogledu procedura, tehničke opreme i objekata, kao i u pogledu brojnosti i obuke osoblja.

To zaključuju iz Evropske komisije u Izvještaju za skrining 12. poglavlja koji se odnosi na bezbjednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politika.

Pregovori Crne Gore i EU zvanično su otvoreni krajem juna 2012. godine. Na osnovu skrininga EU i propisa Crne Gore u određenoj oblasti znaće se koja su poglavlja teška, to jest gdje su razlike između domaćeg i evropskog zakonodavstva i prakse najveće i što treba ispuniti da bi domaći zakoni bili saglasni sa evropskim.

“To se naročito odnosi na nadležna tijela koja se prodrazumijevaju pravnom tekovinom, kao i laboratorije i granična inspekcijska mjesta. Tekućom revizijom zakonodavnog okvira potrebno je razjasniti nadležnosti svih tijela uključenih u kontrolu lanca hrane kako bi se dalje osigurala efikasnost kontrola. Nedostatak administrativnih kapaciteta potrebno je riješiti prije svega ravnomjernom preraspodjelom odgovornosti i adekvatnom obukom”, napominje se u Izvještaju.

Iz Evropske komisije napominju da detaljna analiza nedostataka koju je dala Crna Gora ukazuje na to da nadležni organi dobro razumiju zakonodavne i administrativne zahtjeve kao i potrebu da se unaprijede inspekcijski i laboratorijski kapaciteti.

“Zbog kompleksnosti oblasti bezbjednosti hrane, od naročitog je značaja da priprema okvirnog zakona i specifičnih zakonodavnih odredaba bude temeljna i dobro isplanirana tokom perioda prije pristupanja. Crna Gora treba da se uskladi s odredbama EU o Sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASSF). Takođe, bitno je osvrnuti se na određivanje jedinstvenog nadležnog koordinacionog tijela zaduženog za bezbjednost hrane”, piše u Izvještaju.

Savjetuju da je potrebno završiti izradu sveobuhvatne strategije koja pokriva sve aspekte vezane za bezbjednost hrane, i koja će odrediti nadležnosti za sveobuhvatno usklađivanje sa svim djelovima poglavlja.

“Crna Gora je već preduzela određene korake da bi uskladila svoje zakonodavstvo s principima EU o sistemu kontrole unutrašnjeg tržišta. Međutim, dalje izmjene zakonodavstva su i dalje potrebne, naročito u pogledu uspostavljanja elektronske razmjene informacija (TRACES) i usklađivanja sa zahtjevima EU koji se tiču kontrole proizvoda životinjskog porijekla”, piše u Izvještaju.

Kada je riječ o kontrolama za uvoz, u tom dokumentu se navodi da su uloženi napori kako bi uslovi EU bili uzeti u obzir u postojećim pravilima uvoza Crne Gore, ali napominje da postojeći objekti i prostorije ne zadovoljavaju zahtjeve EU.

Iz Evropske komisije savjetuju da treba detaljno prilagoditi crnogorsko zakonodavstvo u oblasti nekomercijalnog kretanja kućnim ljubimaca i uspostaviti pasoški sistem za ljubimce.