IZ BERANA TRAŽE DA IM VLADA OTPIŠE MILIONSKI DUG

Neregistrovanim vozilima gase požare

58.436 eura iznosi rata koju je Opština Berane morala da uplaćuje mjesečno, tokom deset godina. Iz tog grada, međutim, nisu uplatili ni cent...
207 pregleda 3 komentar(a)
vatrogasna Berane, Foto: Tufik Softić
vatrogasna Berane, Foto: Tufik Softić
Ažurirano: 08.07.2018. 19:08h

Ni poslije skoro deceniju nijesu registrovana tri specijalna vatrogasna vozila koja su svojevremeno opštini Berane - tamošnjoj Službi zaštite i spasavanja, isporučena u okviru programa koji je podrazumijevao osavremenjivanje tih službi u Crnoj Gori.

Još se ne zna ko treba da plati njihovu skupu nabavku.

Načelnik Službe zaštite u ovom gradu Tihomir Bogavac, rekao je da se tim povodom ništa ne dešava, iako se, kako tvrdi, više puta obraćao nadležnim državnim institucijama sa molbom, odnosno zahtjevom da se ozbiljan problem riješi.

“Na svim sastancima u Podgorici koristim priliku da ukažem na to da ovaj problem još nije riješen i da to opterećuje ne samo našu službu, već i Opštinu Berane, koja bi morala da vraća nekakav milionski kredit”, kaže Bogavac.

Ocijenio je da država mora da zauzme isti stav prema svim opštinama u Crnoj Gori koje su dobile slične kamione, a ne da nekima otpiše dugovanja, a druge da finansijski guši.

“Tako ispada, da je država nekim opštinama majka, a nekima maćeha. Tražimo da država i nama otpiše ovo potraživanje kao što je to učinila nekim drugim opštinama. Ne bi bilo dobro da ispadne da nama neće to da se učini zbog toga što smo rijetka opoziciona opština na sjeveru Crne Gore”.

Problem sa neregistrovanim specijalizovanim vatrogasnim vozilima prevazilazi problem Berana.

To je, kako stvari stoje, problem države Crne Gore, koji se selektivno rješava, od opštine do opštine.

Prema onom što se zna, od ukupno pedeset devet savremenih vatrogasno-spasilačkih vozila koje je Vlada nabavila u periodu od 2009. do 2011. godine, registrovano je tek polovina ili nešto malo više.

Tako još po tri vozila nijesu registrovana u Beranama, Ulcinju i Bijelom Polju. Pet specijalnih vatrogasnih vozila nije registrovano u Kotoru, šest u Pljevljima.

Ranije je zvanično i potvrđeno da je nekim opštinama ovo dugovanje otpisano, dok su neke opštine, među kojima i beranska, obavezane da potpišu ugovor o otplati dugovanja.

U beranskoj lokalnoj upravi tvrde, međutim, da prilikom preuzimanja vlasti od DPS prije četiri i po godine nijesu zatekli dokumentaciju ko­ja bi po­tvr­di­la ko je stvar­ni ku­pac, pa time i vlasnik va­tro­ga­snih vo­zi­la.

Priča oko specijalizovanih i skupih vatrogasnih vozila u ovom gradu identična je, zapravo, kao i u drugim opštinama.

Vo­zi­la su na­ba­vlje­na na osno­vu ugo­vo­ra o kre­di­tu i fi­nan­si­ra­nju ko­je je 2009. go­di­ne sklo­pi­lo Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sa “Ste­i­er­mar­kis­he Bank und Spar­kas­sen”. Vi­si­na tog kre­dit­nog aran­žma­na iz­no­si­la je 22.001.709. eura, od če­ga je Op­šti­na Be­ra­ne tada navodno oba­ve­za­na da pla­ti 1.168.736 eura.

Pre­ma utvr­đe­nom pla­nu, Op­šti­ni Be­ra­ne je na­lo­že­no da kre­dit vra­ti u ro­ku od de­set go­di­na i to u dvadeset jed­na­kih mje­seč­nih ra­ta ko­je iz­no­se po 58.436 eura. Pla­nom je bi­lo pred­vi­đe­no da se pr­va ra­ta upla­ti 15. ju­la 2011, a po­sljed­nja 15. ja­nu­a­ra 2021. go­di­ne.

Po tom osno­vu, Op­šti­na Be­ra­ne do ­sada ni­je upla­ti­la ni cent.

U beranskoj Slu­žbi za­šti­te i spa­sa­va­nja potvrđuju da su u proteklim godinama bi­li pri­nu­đe­ni da pri­li­kom raz­li­či­tih in­ter­ven­ci­ja ko­ri­ste ova specijalizovana vo­zi­la, iako ona ni­je­su re­gi­stro­va­na.

“Bi­li smo pri­mo­ra­ni da vo­zi­la ko­ri­sti­mo pri­li­kom spa­sa­va­nja imo­vi­ne i ljud­skih ži­vo­ta, iako ona još uvi­jek ni­je­su re­gi­stro­va­na. Ra­di­li smo to jer mi ne­ma­mo dru­gih vo­zi­la za ga­še­nje po­ža­ra i za dru­ge in­ter­ven­ci­je. Za­to po­no­vo ape­lu­je­mo na od­go­vor­ne u Vla­di da pro­na­đu mo­del za iz­mi­ri­va­nje pre­u­ze­tog du­ga i re­gi­sto­va­nje ovih vo­zi­la bez ko­jih bi obavljanje vi­tal­nih funk­ci­ja u gra­du bi­lo ne­za­mi­sli­vo”, kažu u ovoj službi.

U lokalnoj upravi u Beranama i dalje tvrde da Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja tre­ba da pre­u­zme oba­ve­zu iz­mi­ri­va­nja kre­di­ta ko­ji se, po osno­vu na­bav­ke tri spe­ci­jal­na vo­zi­la za spa­sa­va­nje i ga­še­nje po­ža­ra, uzeti kod međunarodnih kreditnih institucija, odnosno banaka.

Kako objašnjavaju, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, za­jed­no sa Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va, tre­ba da na­đe mo­dus ko­jim će se po­tra­ži­va­nja od Op­šti­ne Be­ra­ne za spe­ci­jal­na vo­zi­la ot­pi­sa­ti, ona­ko ka­ko je to i ura­đe­no i ne­kim dru­gim op­šti­na­ma u Cr­noj Go­ri.

Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ra­ni­je su tvr­di­li da je Op­šti­na Be­ra­ne svo­jim do­pi­som od 27. no­vem­bra 2008. go­di­ne po­tvr­di­la sa­gla­snost da pri­hva­ta vatrgoasna vo­zi­la i da će za­klju­či­ti ugo­vor sa Vla­dom o oba­ve­za­ma vra­ća­nja kre­dit­nih sred­sta­va na­mi­je­nje­nih za ku­po­vi­nu spe­ci­jal­nih vo­zi­la.

Sa dru­ge stra­ne iz lo­kal­ne upra­ve su na­gla­si­li da ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja uka­zu­je da je biv­še rukovodstvo (DPS) od­bi­jalo da pot­pi­šte ugo­vor sa Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va i Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja o pro­sle­đi­va­nju sred­sta­va kre­di­ta na­mi­je­nje­nih za na­bav­ku spe­ci­jal­nih vo­zi­la za ga­še­nje po­ža­ra i spa­sa­va­nje.

Na­gla­ša­va­ju takođe da ni­gdje ni­je­su pro­na­šli da je Skup­šti­na op­šti­ne Be­ra­ne da­la sa­gla­snost za milionsko kre­dit­no za­du­že­nje.

“U na­šoj ar­hi­vi ni­gdje ne­ma do­ku­men­ta­ci­je ko­ja bi oba­ve­zi­va­la Op­šti­nu Be­ra­ne da vra­ća pri­spje­le ra­te kre­di­ta. Uosta­lom, ni lo­kal­ni par­la­ment ni­je dao sa­gla­snost o kre­dit­nom za­du­že­nju što sa­mo po se­bi go­vo­ri da je Vla­da na po­te­zu”, poručuju iz beranske lokalne uprave.

Lokalna vlast nema ništa protiv toga što su neke druge opštine oslobođene duga po ovom osnovu, ali istovremeno traže da se Berane tretira na isti način.