DOZVOLJENI RADOVI NA RESTORANU

Ministarstvo protiv Agencije: Orlik može da gradi na Solilima

Parcela na kojoj će raditi Orlik, dio je nekada jedinstvene upisane u tivatski katastar, koja je 25. marta 2010, podijeljena u tri nove. Iako je ona, odlukom o proglašenju specijalnog rezervata unutar Solila, u katastru to nije navedeno
76 pregleda 1 komentar(a)
Tivatska solila (Novine)
Tivatska solila (Novine)
Ažurirano: 16.02.2018. 07:38h

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dozvolilo je ruskom državljaninu Petru Orliku radove na restoranu, koji se nalazi na parceli, u specijalnom rezervatu prirode Tivatska solila, gdje po Zakonu o zaštiti prirode nije moguće graditi.

Time je Ministarstvo poništilo prethodnu odluku Agencije za zaštitu životne sredine da Orlik ne može da radi, jer taj prostor uživa najveći mogući stepen zaštite, pokazuju dokumenta u koja su “Vijesti” imale uvid.

Agencija je ranije bila samostalni organ, ali je od prošle godine potpala pod nadležnost Vlade.

Parcela na kojoj će raditi Orlik, dio je nekada jedinstvene upisane u tivatski katastar, koja je 25. marta 2010, podijeljena u tri nove. Iako je ona, odlukom o proglašenju specijalnog rezervata unutar Solila, u katastru to nije navedeno.

Prema rješenju o upisu u Centralni registar 4. novembra 2008. parcela se nalazi unutar zaštićenog područja.

Prije toga, tadašnji Republički zavod za zaštitu prirode dostavio je u avgustu 2008. Opštini Tivat rješenje o proglašenju Solila specijalnim rezervatom prirode i tamo se navodi isto za tu parcelu. Tivatska solila, čija površina iznosi 150 hektara, zaštićena su od 2013. i međunarodnom Ramsarskom konvencijom, kao močvarno područje od svjetskog značaja.

Opštinski Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata je u avgustu prošle godine donio rješenje o prekidanju postupka izdavanja građevinske dozvole i naložio Orliku da traži dozvolu od Agencije. On je u septembru obavijestio Agenciju da je u julu za radove na parceli dobio Urbanističko-tehničke uslove (UTU) od Ministarstva kojim je "odobrena, odnosno planirana rekonstrukcija zgrada na toj lokaciji.. sve prema listu nepokretnosti važećem u vrijeme izdavanja UTU".

"Rekonstrukcija objekta će se vršiti u sklopu postojećih gabarita”, navodi se u zahtjevu Agenciji, koja je katastru tražila izjašnjenje.

Iz katastra im je saopšteno da je u listu nepokretnosti utvrđeno da “nije bio evidentiran teret "rezervat prirode" za spornu parcelu.

"Rješenjem Uprave za nekretnine - Područna jedinica Tivat od 25. marta 2010. dozvoljena je parcelacija parcele 1575/1. Postupak parcelacije nije sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. On propisuje da ukoliko se na osnovu naučnih saznanja utvrdi da je došlo do promjene na pojedinim vrstama zaštićenih područja pokreće se postupak revizije. Postupak se pokreće na osnovu zahtjeva Ministaratsva, organa lokalne uprave ili upravljača... Revizija zaštićenog područja pokreće se izradom studije revizije. Utvrđeno je da na parceli 1575/3 ne postoje podaci o teretima i ograničenjima, ali da se ona nalazi u granicama zaštićenog područja rješenjem Zavoda”, piše u odluci Agencije.

U izjašnjenju Direktorata za planiranje prostora Agenciji piše da se parcele dvije novonastale nalaze u Prostornom planu područja posebne namjene za morsko dobro.

Preklapanjem novog katastra i Generalnog koncepta Solila, dodaje se, utvrđeno je da se sporna parcela ne nalazi u zoni "rezervat".

Agencija je u novembru donijela rješenje da se Orliku “ne dozvoljava obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području specijalni rezervat prirode Tivatska solila”, kao i da “od vremena stavljanja pod zaštitu Posebnog rezervata 2008. nije sproveden postupak revizije tog područja. Time su ostali nepromijenjeni njegov status zaštite, granice i prostorna pripadnost katastarskih parcela”, a da se Direktorat za planiranje prostora nije decidno izjasnio o pripadnosti te parcele zaštićenom području, već se izjasnio o namjeni površina u okviru prostornog plana.

To rješenje, Ministarstvo je poništilo 27. decembra i dozvolilo gradnju.

”Vijestima” je odgovoreno da ne spore da je rješenjem Zavoda da Tivatska solila, kao poseban rezervat prirode, obuhvataju i spornu katastarsku parcelu. Navode, da za nju nije bio evidentiran teret „rezervat prirode“, tako da nije mogao biti prenijet na drugu parcelu.

MORT: To je rekonstrukcija restorana, a ne gradnja

Iz Ministarstva su naveli da nijesu prekršena pravila Ramsara. “Podnosiocu zahtjeva je odobrena rekonstrukcija objekta ribljeg restorana u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima, što, pored navedenog, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite, ne može dovesti do ugrožavanja životne sredine.

Kao ključnu činjenicu za davanje dozvole Orliku, iz Ministarstva Pavla Radulovića su naveli izjašnjenje Direktorata da se ne nalazi u zoni „rezervat“.“U istom je konstatovano i da koordinate granica rezervata Tivatska solila nijesu usaglašene sa Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro. U narednom periodu sagledaće se zakonska mogućnost pokretanja postupka revizije granica ovog zaštićenog područja isključivo zbog utvrđene neusaglašenosti granica”, piše u odgovoru MORT-a.

Preporučujemo za Vas