Miloš je Maroviću pozajmio 236.000

Reagovanje Budvanina na navode zaštitnika imovinskih prava Crne Gore

28931 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Milođ Marović (arhiva), Foto: Boris Pejović
Milođ Marović (arhiva), Foto: Boris Pejović

Budvanin Petar Miloš saopštio je da je 2013. pozajmio 236.000 eura Milošu Maroviću i da nije riječ ni o kakvom fiktivnom ugovoru.

Miloš je preko punomoćnika, advokata Nikole Kavedžića odbacio navode zaštitnika imovinskih prava Crne Gore, koji je osporio pozajmicu.

"Petar Miloš ovim putem želi da odgovori na navode koji su izašli u Nezavisnom dnevniku ‘Vijesti’, ne da bi se na bilo koji način pravdao javnosti, već u prvom redu zbog kako činjenične tako i materijalne istine. Petar Miloš je pozajmio Milošu Maroviću novčana sredstva u iznosu od 236.000 eura o čemu je zaključen Ugovor o zajmu dana 22. 08. 2014. godine i isti je ovjeren u skladu sa zakonom, pred notarkom Brankom Vuksanović pod brojem ovjere OVP 1320/14 od 22. 08. 2014. godine. Na osnovu ovog ugovora o zajmu, kao potvrde njegove valjanosti, sačinjena je pred istom notarkom založna izjava UZZ 523/2014, koja je upisana na predmetnom stanu kod Uprave na nekretnine PJ Budva. Sva navedena akta su sačinjena 2014. godine, što znači tri godine prije pokretnja postupka pred Višim sudom u Podgorici za trajno oduzimanje imovinske koristi od Miloša Marovića, tako da nije u pitanju bilo kakav fiktivan pravni posao. Ovdje se činjenično stanje očigledno želi predstaviti kako su Petar Miloš i Miloš Marović bili vidoviti pa su svojim super moćima zaključili navedena akta”, naveo je Kavedžić.

Nasuprot tvrdnjama zaštitnika imovinsko-pravnih Interesa Crne Gore - da Petar Miloš nije učestvovao u postupku kao savjesno treće lice, Kavedžić ističe da je taj Budvanin istovremeno sa Opštinom Budva stekao status zainteresovanog trećeg lica u postupku trajnog oduzimanja imovine od Miloša Marovića i drugih lica.

Povezani članci

04. Januar 2021.

Država tuži da stan ne ode za navodni dug

“Po sticanju statusa zainteresovanog lica Petar Miloš i Opština Budva su podjednako bili atkivni, tj. neaktivni u tom predmetu, što ne umanjuje njihova prava koja su stekli prije pokretanja postupka oduzimanja imovine. Prema tome, ako Petar Miloš nema prava da traži ispunjenje svojih prava, onda nema ni Opština Budva. Posebno želimo da naglasimo da predmet tog postupka nije bilo utvrđivanje pravne valjanosti ugovora o zajmu niti založne izjave, već oduzimanje imovine od Miloša Marovića, tako da Petar Miloš nije bio dužan da bude aktivan u tom predmetu dalje od onoga što je već uradio, jer njegovo pravo proisteklo iz ugovora o zajmu i založne izjave nije bilo ugroženo niti mu je od interesa kakav će ishod tog postupka biti. Zaštitnik svoje argumente u tužbi bazira na presudi Višeg suda u Podgorici u postupku trajnog odizimanja imovine od Miloša Marovića. Međutim, ne mogu se izvlačiti iz konteksta pojedini djelovi iz obrazloženja presude i koristiti u ovom postupku, jer je predmetna pravna stvar regulisana materijalnim propisima, a posebno zbog toga što su u toj presudi pogrešno cjenjeni pojedini dokazi, prije svega ugovor o zajmu koji je zaključen između Petra Miloša i Miloša Marovića. Tako je na strani 20 presude Višeg suda, navedeno da ugovor od 22. 08. 2014. godine nije ovjeren kod nadležnog organa - notara, čime je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, jer je predmetni ugovor o zajmu između Petra Miloša i Miloša Marovića ovjeren kod notara pod brojem ovjere OVP 1320/2014, što je i zaštitnik u tužbi naveo, a što je i decidno napisano u založnoj izjavi UZZ 523/14”, istakao je Kavedžić.

Zaključio je da su shodno navedenom, potpisinicima ugovora o zajmu - Petru Milošu i Milošu Maroviću, povrijeđena osnovna prava zagarantovana zakonom, Ustavom Crne Gore i Evroposkom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pravo na pravično suđenje.

Bonus video: