DONESENA i UredbA o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova MORT-u

Vlada donijela Nacionalnu strategiju za imunizaciju protiv COVID-a 19

Propisano je i ovlašćenje i dužnost nadležnog inspektora da u postupku inspekcijskog nadzora, zabrani vršenje djelatnosti (proizvodne, uslužne, kao i priređivanje igara na sreću), kada utvrdi nepoštovanje mjera, u trajanju od pet do 30 dana, u skladu sa težinom prekršaja

5636 pregleda 3 komentar(a)
Sa današnje sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa današnje sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Nacionalnu strategija za imunizaciju protiv COVID-a 19, u cilju upravljanja nacionalnim odgovorom Crne Gore za uvođenje vakcine protiv koronavirusa.

Strategija je, kako su naveli iz Vlade, zasnovana na različitim strateškim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije i drugih javno zdravstvenih autoriteta koji su bili dostupni u vrijeme njene izrade.

„U diskusiji je istaknuto da pravovremena priprema, administrativna i organizaciona, za upotrebu vakcine predstavlja ključni elemenat „izlazne strategije“ u borbi sa COVID-19, koji će uz dalje doslijedno sprovođenje opštih nefarmakoloških mjera prevencije i suzbijanja infekcije omogućiti „povratak u normalu“, kaže se u saopštenju,

Iz Vlade su kazali da se taj dokument bavi postavljanjem osnove, dizajniranjem strategije za distribuciju, primjenu i praćenje upotrebe vakcine, osiguravajući da sama strategija i svi sa njom povezani dokumenti budu uvezani sa ostalim nacionalnim elementima odgovora na COVID-19.

Na sjednici je usvojen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

„Razlozi za donošenje tog zakona su dopuna mjera i obezbjeđivanje efikasnijeg poštovanja propisanih mjera, radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštita stanovništva od prenošenja zaraznih bolesti“, kaže se u saopštenju.

U tom cilju, propisano je i ovlašćenje i dužnost nadležnog inspektora da u postupku inspekcijskog nadzora, zabrani vršenje djelatnosti (proizvodne, uslužne, kao i priređivanje igara na sreću), kada utvrdi nepoštovanje mjera, u trajanju od pet do 30 dana, u skladu sa težinom prekršaja.

Iz Vlade su kazali da je novim zakonskim rješenjima propisana obaveza poslodavaca u djelatnostima koje se obavljaju u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i u objektima koji obavljaju djelatnost u poslovanju hranom, da zaposlenim obezbijede odgovarajuću obuku, koju sprovodi Institut za javno zdravlje (IJZ).

Regulisano je i da obavezne zdravstvene preglede kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru mogu vršiti samo zdravstvene ustanove čiji osnivač je država.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija.

„U cilju efikasnog djelovanja na suzbijanju epidemije COVID-19, definisano je da evidenciju o medicinskim sredstvima i zaštitnoj opremi koja se uvoze kao donacija vodi Ministarstvo zdravlja, preko Operativnog štaba za upravljanje donacijama“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) jedinicama lokalne samouprave.

„Prestankom važenja ranije Uredbe, poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova koji su bili povjereni jedinicama lokalne samouprave, vraćaju se nadležnom Ministarstvu”, kazali su iz Vlade.

Time će se omogućiti bolja kontrola nad sprovođenjem planova i izradom tehničke dokumentacije, a u cilju zaštite prostora od degradacije i pogoršanja uslova stanovanja, kao i bolje funkcionisanje i vizuelni izgled naselja.

U diskusiji je, kako se dodaje, naglašeno da će se na taj način postići veći stepen stručnosti, sigurnosti i jednostavnosti postupka izdavanja urbanističko-tehničkih uslova.

Vlada je donijela i Uredbu o prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova MORT Glavnom gradu Podgorica.

„Time se poslovi koji se odnose na davanje saglasnosti na idejno rješenje na zgrade bruto građevinske površine tri hiljade kvadratnih metara i više iz člana 88 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a koji su bili povjereni Glavnom gradu vraćaju Direktoratu Glavnog državnog arhitekte”, kaže se u saopštenju.

U raspravi je ocijenjeno da će takav pristup, pored ostalog, omogućiti bolju kontrolu nad projektovanjem“, kaže se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas