zato što nijesu obveznici poreza na dodatu vrijednost za navedene usluge

Pljevlja: Lokalni putevi ne moraju da plaćaju PDV

Iz opštinskog preduzeća navode da je Ministarstvo finansija ranije u tri navrata imalo drugačiji stav. Tvrde da nijedno javno preduzeće na isporučene usluge u opštinama u Crnoj Gori nije obračunavalo PDV

7161 pregleda 1 komentar(a)
Detalj iz Pljevalja, Foto: Goran Malidžan
Detalj iz Pljevalja, Foto: Goran Malidžan

Preduzeće lokalni putevi nije izdavalo fiskalizovani PDV račun za isporučene usluge održavanja lokalnih puteva u opštini Pljevlja, zato što nijesu obveznici poreza na dodatu vrijednost za navedene usluge.

To se navodi u reagovanju opštinskog preduzeća Lokalni putevi nakon što je Ministarstvo finansija nedavno izdalo stručno mišljenje u kojem tvrdi da to preduzeće treba da obračunava PDV na svoje usluge.

Iz Lokalnih puteva kažu da je prije Ministarstvo imalo u kontinuitetu drugačiji stav, što je iskazivalo u tri data pisana mišljenja.

”Mišljenje od 24. 4. 2013. godine dato na zahtjev Opštine Pljevlja i DOO Lokalni putevi, Mišljenje od 28. 11. 2019, dato na zahtjev Opštine Bijelo Polje i Mišljenje od 4. 2. 2022. godine dato na zahtjev Zajednice opština Crne Gore, a na inicijativu Opštine Pljevlja i DOO Lokalni putevi. U sva tri mišljenja sadržaj je isti, pa citiramo zadnje dato Zajednici opština Crne Gore, gdje između ostalog stoji da “imajući u vidu da je održavanje i zaštita puteva zakonski ustanovljena obaveza, te da se sredstva za te namjene obezbjeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave, smatramo da ta sredstva imaju karakter subvencije i ne podliježu obavezi plaćanje PDV od strane Javnog preduzeća za održavanje i zaštitu lokalnih puteva. Međutim, kada javno preduzeće iz navedenih sredstava vrši nabavku proizvoda i usluga za potrebe održavanja lokalnih puteva te nabavke podliježu obavezi plaćanja PDV”, saopšteno je iz Lokalnih puteva.

Iz te firme optužuju Područnu jedinicu Pljevlja da jedina od svih osam područnih jedinica Uprave prihoda i carina pokušava da “prinudi Lokalne puteve Pljevlja da izdaju PDV račun sa iskazanim PDV-om”.

”Punih 18 godina od dana primjene zakona o PDV-u nijedna opština u Crnoj Gori nije plaćala PDV na transfere koje čini svojim privrednim društvima, kao što ne plaća ni Crna Gora svojim privrednim društvima. Opštine i privredni subjekti koje su opštine osnovale uporište za svoje ponašanje imaju u Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i navedenim mišljenjima Ministarstva. Takođe, nijedan kontrolni organ od poreske inspekcije, Državne revizorske ustanove i komercijalnih revizora, koje vrše nadzor najmanje jednom godišnje, nije za cijelo vrijeme utvrdio nijednu nepravilnost kod primjene Zakona o PDV-a. Najnovije mišljenje Ministarstva dato je u uslovima kada su na snazi isti propisi koji su važili i u vrijeme ranije datih mišljenja. U mišljenu i dalje nema poziva na propis i nije jasno iz kojeg propisa navedena obaveza proizilazi. Posebno nije jasno da li je obaveza obračuna i plaćanja PDV na transfer novca ili na promet proizvoda i usluga koji potrošačka jedinica vrši sa transverisanim novcem. Ranije data mišljenja su ove dvije situacije razlikovala, pa na transver novca nije obračunavan PDV, a na promet proizvoda i usluga od tog novca obračunavan je i plaćan PDV”, navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je članom 13 stav 6 Zakona o PDV-u između ostalog propisano da “državni organi i organizacije i organi jedinice lokalne samouprave i druga javnopravna tijela u okviru vršenja djelatnosti po osnovu javnih funkcija ne smatraju se poreskim obveznicima, ako se u vezi tih djelatnosti naplaćuju porezi, takse, doprinosi i druge dažbine”.

Navode da je Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode, između ostalog nadležan za obavljanje javne funkcije uređenja i obezbjeđenja obavljanja poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite opštinskih puteva, a ta djelatnost se shodno članu 28 istog zakona, finansira iz lokalnih javnih prihoda, dakle poreza, prireza, taksi i drugih dažbina koje čine prihod Opštine.

”Kako je uređenje i obezbjeđene obavljanja poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite opstinskih puteva, nezamjenjiv uslov života i rada lokalnog stanovništva, koja se nije mogla kvalitetno i ekonomično obezbijediti putem privatne inicijative ili na drugi način, to je Opština Pljevlja, kao i sve opštine u Crnoj Gori, osnovala privredno društvo DOO Lokalni putevi Pljevlja, da vrši navedenu djelatnost kao javna služba, koja se u cjelosti finansira iz lokalnih prihoda. Pa se shodno naprijed citiranom članu Zakona o PDV ne smatraju poreskim obveznikom za isporuku usluga u poreskim periodima i izvještajima o izvršenim uslugama koji podnosi opštinskom Sekretarijatu. Ovakav stav od početka primjene Zakona o PDV 2003. godine imali su i državni organi: Ministarstvo finansija i Poreska uprava, sada Uprava prihoda i carina i nijedno javno preduzeće PDV na isporučene usluge u okviru navedene djelatnosti, u opštinama u Crnoj Gori nije obračunavalo, niti je PDV na te usluge plaćan”, navodi se u saopštenju.

Tvrde i da je Uprave prihoda i carina, svake godine obavila inspekcijski nadzor i ni u jednom Zapisniku nije utvrdila nepravilnost kod obračuna PDV-a, do 3. 11. 2021. godine, kada je poreski inspektor Predrag Koćalo došao sa nalogom za inspekcijski nadzor za period od pet godina.

”Kada je upozoren da je zadnji inspekcijski nador završen u junu 2021, te da je nalog suprotan Zakonu o poreskoj administraciji, kojim je bilo propisano da “inspekcijski nadzor kod poreskog obveznika mora se nastaviti na posljednji period oporezivanja, obuhvaćen prethodnim inspekcijskim nadzorom inspektor je donio rješenje kojim je naložio da mu se za period od zadnjih pet godina donesu u Područnu jedinicu sve izdate PDV fakture. Kako je račun privrednog društva bio blokiran šesti put u toku godine, te kako privredno društvo nije imala papira niti ga je imalo zašto kupiti, to je maltene cjelokupno knjigovodstvo preseljeno u Područnu jedinicu Pljevlja, gdje se i danas nalazi. Zapisnikom o izvršenom inspekcijskom nadzoru, na osnovu kojeg je sačinjen zahtjev o pokretanju prekršajnog postupka koji je okončan oslobođenjem okrivljenih od odgovornosti, konstatovano je da okrivljeni za izvršene isporuke usluga nijesu izdali fiskalne račne već izvještaje o izvršenim radovima za 8, 9. i 10. mjesec 2021. godine, sa pozivom na Mišljenje Ministarstva od 24. 4. 2013. u kojem stoji da “sredstva koja dobija poreski obveznik od Opštine Pljevlja, na ime izvršenih usluga za održavanje lokalnih puteva,i maju karakter namjenske subvencije i da ne podliježu obavezi plaćanja PDV-a “.

Napominju da inspektor iako je u zapisniku konstatovao nepravilnost u poslovanju, nije poreskim rešenjem izvršio obračun PDV za nadzorisane poreske periode iako je to bio dužan da učini, pa je tako onemogućio privredno društvo, da pravnu zaštitu ostvari u upravnom postupku pred Ministarstvom po žalbi i u upravnom sporu pred Upravnim odnosno Vrhovnim sudom.

Direktor ucjenjivan da mora odustati od žalbi i prijava

Poreski organ Pljevlja, blokadom poslovnog računa, ucijenio je izvršnog direktora da moraju odustati od pet izjavljenih žalbi protiv rješenja o prinudnoj naplati, koja su nezakonito donijeta, te podnošenjem dvije krivične prijave i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, natjera DOO “Lokalni putevi Plljevlja da izdaju fiskalizovani PDV račun na svoju i na štetu Opštine Pljevlja. Da je izvršni direktor kao odgovorno lice u pravnom licu izdao PDV račun sa iskazanim PDV-om, svestan da nije obveznik PDV shodno clanu 13. Stav 6. Zakona o PDV i u uslovima kada Ministarstvo finansija u svojim mišljenjima to isto tvrdi, onda bi on morao da taj iskazani PDV plati, a Opština mu ga ne bi platila, jer nije registrovana kao PDV obveznik i plaćeni PDV ne bi imala pravo da vrati. Takom radnjom izvršni direktor bi opštini Pljevlja svjesno nanio štetu,i tako počinio krivicno djelo zloupotreba položaja i nesavjesno obavljanje funkcije na koju ga je Skupština opštine imenovala”, stoji u saopštenju.