Na najzagađenijoj rijeci u Crnoj Gori čak 85 nelegalnih ispusta otpadnih voda

Vezišnicu truju i oni koji tu žive

Izradu katastra nelegalnih ispusta otpadnih komunalnih voda uradila je NVO "Da zaživi selo" u partnerstvu sa NVO "Legalis"

6550 pregleda 0 komentar(a)
Smeće i nelegalni ispusti, Foto: Da zaživi selo
Smeće i nelegalni ispusti, Foto: Da zaživi selo

Na dijelu toka rijeke Vezišnice, od sela Odžak do pljevaljskog naselja Komini dužine oko 12 kilometara, registrovano je čak 85 nelegalnih ispusta komunalnih otpadnih voda.

Izradu katastra nelegalnih ispusta otpadnih komunalnih voda uradila je NVO “Da zaživi selo” u partnerstvu sa NVO “Legalis”.

Rijeka Vezišnica je decenijama zvanično najzagađenija rijeka u Crnoj Gori.

Prilikom izrade katastra nelegalnih ispusta otpadnih komunalnih voda ustanovljena je i velika količina raznog kućnog otpada na obali rijeke kao i u samom koritu, za šta su, kako navode iz nevladinog sektora, vjerovatno uzrok sami mještani koji žive uz obalu Vezišnice.

Nizvodno od Termoelektrane stanje kvaliteta vode rijeke Vezišnice se drastično pogoršava, sa zacementiranim dnom od bjeličaste šljake.

”Kada se saberu sva ta zagađenja, nemar mještana koji žive uz rijeku i odgovornih u Termoelektrani, nemar inspekcijskih lokalnih i državnih organa i opšta apatija Pljevljaka prvo da uvide problem, a kasnije i da ga riješe, onda ne treba da nas čudi zašto je Vezišnica najzagađenija rijeka u Crnoj Gori”, saopštili su iz NVO “Da zaživi selo”.

Anketirano je i stotinu građana koji žive uz rijeku od Odžaka gdje izvire Vezišnica do naselja Komini gdje se uliva u Ćehotinu.

Iako je registrovano 85 nelegalnih ispusta otpadnih voda, samo jedan od ankretiranih je priznao da komunalni otpad iz domaćinstva srpovodi u rijeku Vezišnicu. Obrađivači ankete konstatuju da to pokazuje da anketirani nijesu bili u potpunosti iskreni prilikom odgovora kako je njihovo domaćinstvo riješilo otpadne komunalne vode.

”Anketirani mještani smatraju da je važno pravilno upravljanje komunalnim otpadnim vodama iz domaćinstava, a većina se izjasnila i da posjeduje sopstvenu septičku jamu. Samo jedan priznaje da komunalni otpad iz domaćinstava sprovodi u rijeku. Anketirani su upoznati, da je prilikom izgradnje objekata obavezno obezbijediti recipient/septičku jamu/sabirnik otpadnih voda. Smatraju da se poštuju pravila izgradnje septičke jame/taložnika prilikom izgradnje objekata u mjestu stanovanja. Većina anketiranih ili 59 odsto smatra da je Vezišnica zagađena u mjestu njihovog stanovanja. Iznenađuje podatak da čak 41 odsto anketiranih smatra da Vezišnica nije zagađena u njihovom mjestu stanovanja. Kao najvećeg zagađivača Vezišnice vide krupni otpad. Konstatacija je da je duž putnog pravca od Odžaka do Komina, koji se proteže uz Vezišnicu, postavljeno na više lokacija kontejneri i koševi za odlaganje krupnog otpada”, saopštili su iz NVO.

Građani, kako je pokazala anketa, u velikom procentu ne koriste rijeku ni za jedan vid rekreacije niti za zalivanje poljoprivrednih površina.

”Izgradnju kolektora smatraju kao rješenje za otpadne vode iz domaćinstava. Kao najodgovornije za problem nelegalnog ispuštanja komunalnih otpadnih voda iz domaćinstava, anketirani smatraju inspekciju. Iz komentara se da zaključiti da je potrebna edukacija i saradnja mještana, lokalnih i državnih nadležnih organa, komunalne, ekološke i građevinske inspekcije.