Voda neće ugroziti prirodu

Pozitivno ocijenjen projekat vodosnabdijevanja centara Kolašin 1450 i Kolašin 1600. Jedini značajni uticaj, kako se navodi, ostvaruje se na rijeku Ljavaju, čija se voda kaptira i koristi za vodosnabdijevanje

6722 pregleda 6 komentar(a)
Trasa cjevovoda za ski-centre, Foto: Opština
Trasa cjevovoda za ski-centre, Foto: Opština

Projekat vodosnabdijevanja planinskih centara Kolašin 1450 i Kolašin 1600 ne može značajnije ugroziti stanje životne sredine. Jedini značajni uticaj se ostvaruje na rijeku Ljavaju, čija se voda kaptira i koristi za vodosnabdijevanje.

To su ocjene iz dokumentacije koju je Uprava za kapitalne projekte podnijela uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski-staza planinskih centara.

Zahtjev je podnesen kolašinskom Sekreterijatu za zaštitu životne sredine, a građanima je ostavljen rok do sredine naredne sedmice da obave uvid u dokumentaciju, kao i da dostave primjedbe i mišljenja o tom projektu.

”Promjena vodnog režima i pravljenje prepreke (vodozahvata) na samom vodotoku ima negativne posljedice na sami vodotok, a samim tim i biodiverzitet rijeke. Međutim, treba imati u vidu da su se na rijeci Ljevaji već izvršile određene intervencije koje su izmijenile prirodno stane te rijeke. Naime, rijeka Ljevaja je nizvodno od predviđenog vodozahvata već kaptirana i te vode se koriste za potrebe rada mHE “Mušovića Rijeka””, piše u dokumentaciji.

Investitori najavljuju i da će se projektovati “takvo rješenje koje će omogućiti da se na jednostavan i siguran način izvršiti zahvatanje potrebnih količina voda uz istovremeno bezbjedno propuštanje viška vode, velikih voda i nanosa”. Smatraju da je uticaj izgradnje i eksploatacije vodovoda “prihvatljiv uz obezbjeđenje ekološki prihvatljivog protoka (protok biološkog minimuma) koritom rijeke”,

”To je minimalna količina vode koja se mora pustiti u rječno korito i koja će omogućiti vodotoku da održi zdrave, prirodne ekosisteme i njihovu upotrebljivost. Obezbjeđenje prava korišćenja vodotoka je obaveza investitora definisana Zakonom o vodama, pa je neophodno stanovnicima obezbijediti pravo na korišćenje vode, kao pravo na navodnjavanje i slično”, piše u dokumentaciji kojom je zahtijevana ocjena potrebe elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Objašnjeno je i da “promjena vodnog režima i izgradnja prepreke na rijeci ima negativne posljedice po biodiverzitet u Ljevaji, pa je ocijenjeno da je “neophodno da projektovani protok ribljom stazom bude u skladu sa važećim Pravilnikom o ekološki prihvatljivom protoku”.

Projektom je predviđeno da početna tačka vodovoda bude na oko pet kilometara od centra Kolašina u selu Mušovića Rijeka. Trasa cjevovoda u zoni doline rijeke Ljevaje ide desnom stranom. Zatim, cjevovod prati put ka ski-centrima. Na kraju vodovod se “penje” strmom padinom ski-staze do kote 1.643.

Od glavne pumpne stanice prema planinskim centrima predviđena su dva potisna cjevovoda. Jedan za potrebe osvježavanja, i drugi za potrebe vodosnabdijevanja oba ski-centra. Potisni cjevovod od glavne pumpne stanice do lokacije na kojoj se ukrštaju saobraćajnica Kolašin - Berane i saobraćajnice prema planinskom centru Kolašin 1600 je predviđen u koridoru postojeće saobraćajnice (put Kolašin- Berane).

Ukupna dužina vodovoda je oko 12,2 kilometara, a kako piše u dokumentaciji, na najnižoj tački “biće ostavljen izvod za potrebe vodovoda Kolašin u budućnosti”.

Vlada je zaključkom iz aprila prošle godine preporučila Opštini Kolašin i zadužila Upravu javnih radova da intenziviraju aktivnosti na izgradnji vodovodnog sistema za potrebe planinskih centara.

Bonus video: