ŽELE IZMJENE ZAKONA O FINANSIRANJU PARTIJA

DRI traži da godišnje provjeri samo pet stranaka

Sadašnje rješenje,  prema kojem rade reviziju oko 20 partija godišnje, zahtijeva angažovanje velikih resursa, kaže Kovačević
1 komentar(a)
novac, Foto: Shutterstock
novac, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 12.02.2019. 00:26h

Državna revizorska institucija (DRI) traži da joj se zakonom omogući da na godišnjem nivou  obavi reviziju najviše pet političkih  partija, jer sadašnje rješenje,  prema kojem radi reviziju   oko 20 partija godišnje , zahtijeva  angažovanje velikih resursa te institucije.

Prema postojećem rješenju u Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 43) DRI je obavezna da obavi reviziju završnih računa svih partija čiji ukupni godišnji prihodi prelaze deset hiljada eura.

Član Senata DRI Nikola Kovačević u razgovoru za “Vijesti” je kazao da  su predložili  da se izmijeni član 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kako bi godišnje radili reviziju četiri do pet partija.

“Taj predlog smo dali po preporuci  SIGMA  i Direktorata za budžet EK, jer revizija  ovolikog broja partija angažuje velike resurse DRI, a iznos revidiranih budžetskih sredstava je relativno mali. U  2015. godini,  shodno Zakonu, izvršili  smo reviziju  godišnjeg završnog računa za 2014. godinu za   20 partija. Podržavam  predlog za izmjenu zakona i uvjeren sam da će ga parlament  konsenzusom  podržati”, kazao je Kovačević.

On  očekuju da će se izmjene Zakona usvojiti tokom  rada Radne grupe za pripremu narednih izbora. 

Kovačević očekuje da će se izmjene Zakona usvojiti tokom rada Radne grupe za pripremu narednih izbora

“Ako se to sada ne završi u pripremnoj fazi, onda se  izmjene Zakona  neće desiti u izbornoj godini. DRI je već utvrdila plan revizija za narednu godinu, shodno postojećem zakonskom rješenju. Budući da je  krajem 2014.  i u 2015.  registrovan jedan broj novih partija,  procjenjujemo  da ćemo imati obavezu  da  vršimo reviziju godišnjih  finansijskih izvještaja  većeg broja  partija  od planiranih. Ako se promijeni Zakon, onda će se plan revizija njemu prilagoditi”, kazao je Kovačević.

Na pitanje “Vijesti” da li može biti problematično rješenje da se obavlja revizija nekoliko partija, pošto iz nje mogu biti izuzete najjače, Kovačević je odgovorio da to  ne bi trebalo da donese probleme.

“Shodno utvrđenim kriterijumima, svaka partija će biti revidirana iako će uvijek postojati različita mišljenja pojedinaca ili pak nekog od političkih subjekata”, istakao je Kovačević.

On je objasnio da su osnovni kriterijumi za godišnji plan revizija DRI da li je subjekat revizije u ranijem periodu bio obuhvaćen revizijama, obuhvat javnih sredstava kojima je subjekat revizije raspolagao, rezultati ranije sprovedenih revizija i stepen realizacije preporuka. Uz to, tu su i informacije o radu subjekta revizije  koje se dobiju od Skupštine, Vlade, drugih državnih organa, opština i drugih subjekata koji ukazuju  na potrebu kontrole.

“Kriterijumi za reviziju su i saznanja  o radu subjekta revizije iz medija, civilnog sektora, dopisa građana, značaj teme  revizije  sa stanovišta javnog interesa... Pored ovih  kriterijuma  vodiće se računa da godišnje  bude revidiran jedan broj pozicionih i opozicionih partija”, kazao je Kovačević. Prema podacima  iz revizorskih  izvještaja, 20 partija za 2014. godinu je ukupno dobilo  5,3 miliona eura, od čega  je 3,4 miliona iz državnog budžeta i  1,8 miliona iz opštinskih budžeta.  Budžetom za 2015. godinu opredijeljeno im je 4,5 miliona, kao i sredstva iz opštinskih budžeta čiji iznos DRI u postupku revizije€ tek treba da utvrdi.

Utvrditi status NVO i grupe birača kao političkih subjekata

Kovačević je kazao da su njihovi predlozi i da se izmijeni Zakon o finansiraju političkih partija  kako bi se  utvrdio pravni status nevladinih organizacija  i grupe birača kao političkih subjekata.

“Predlog je da se zakonom utvrdi  obaveza opština  da  transparentno objavljuju odluku ili rješenje o pripadajućim  sredstvima za rad političkih subjekata  na godišnjem nivou”, naveo je Kovačević.

Revizijom je utvrđeno da partije koriste značajan iznos sopstvenih sredstava za finansiranje izbornih kampanja, a koja nijesu zakonom utvrđena kao izvor  finansiranja pa je, prema riječima Kovačevića, potrebno definisati   da li partije  sopstvena sredsta   mogu koristiti u izbornoj kampanji i da li se ta sredstva tretiraju  kao privatni izvori ili sredstva  iz javnih izvora.

DRI traži i  da se  Ministarstvo finansija obaveže  da donese akt kojim će se urediti poslovanje partija  i vođenje računovodstvenih evidencija.

DRI dala 11 negativnih mišljenja

Pošto se izražava mišljenje na  godišnji finansijski izvještaj  i na usklađenost poslovanja partije sa zakonom,  DRI je u 2015. godini  od 40 mišljenja za 20 partija dala  11 negativnih. Kovačević je kazao da  ne postoji pravilo da li se radi o većoj ili manjoj partiji kada se govori o utvrđenim  nepravilnostima, ali se može konstatovati da revizijom  kod malih partija postoji veliki broj nepravilnosti u poslovanju.

“Negativno mišljenje se izražava i zbog kršenja zakonskih normi i drugih nepravilnosti u poslovanju partija  za koje su Zakonom o finansiranju partija  i izbornih kampanja predviđene novčane sankcije”, rekao je Kovačević. On je objasnio da postoji praksa da skupštinski Odbor za ekonomiju poziva na kontrolno saslušanje odgovorne osobe u onim subjekatima revizije  kojima je vrhovna revizija dala negativno mišljenje, te da bi tu praksu možda  trebalo uvesti za partije.