"SVE JE UNIŠTENO"

Štajnaker: Neko mora odgovarati za stanje u Solani

“Do prije dvije godine ovdje se radilo, a sada više nema ničega. Uništeni su putevi, zgrade… Sve se uništava i pitamo se kako je to moguće. Neko mora da bude odgovoran", poručila je ambasadorka
98 pregleda 6 komentar(a)
Solana, Solana Bajo Sekulić, Foto: Samir Adrović
Solana, Solana Bajo Sekulić, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 15.03.2015. 12:27h

Amba­sa­dorka Nje­mač­ke u Cr­noj Go­ri Gu­drun Štaj­na­ker ka­za­la je da ne mo­že da shva­ti i pri­hva­ti ono što se do­go­di­lo na pro­sto­ru ulcinjske Solane, prenosi ulcinjski portal ul-info.com.

“Do pri­je dvi­je go­di­ne ovdje se radi­lo, a sa­da vi­še ne­ma ni­če­ga. Uni­šte­ni su pu­te­vi, zgra­de… Sve se uništa­va i pitamo se ka­ko je to mo­gu­će. Ne­ko mo­ra da bu­de od­go­vo­ran", poručila je ambasadorka.

Ona je istakla da nije na njoj i njenoj ambasadi da utvr­de ko je od­go­vo­ran, već je to, kako je istakla, za­da­tak cr­no­gor­ske vla­de.

"Ako je onaj ko je upra­vljao iz­gu­bio kon­ce­si­ju zbog ste­ča­ja, mo­ra se in­den­ti­fi­ko­va­ti vla­snik zemlji­šta. Ako je to dr­žav­no, on­da dr­ža­va mo­ra pre­u­ze­ti od­go­vor­nost i bri­nu­ti se o So­la­ni", rekla je, dodavši da to od nas traže i Evrop­ska ko­mi­si­ja, Sa­vjet Evro­pe i me­đu­na­rod­na jav­nost.

"Ov­dje sam po­sljed­nji put bi­la u ok­to­bru i sta­nje se vi­še­stru­ko po­gor­ša­lo. Da­kle, odlu­ke mo­ra­ju da se do­ne­su, i to br­zo, jer vi­še ne­ma vre­me­na”.

Preporučujemo za Vas