Stav Senata DRI o privremenom finansiranju budžeta

Novac samo onim potrošačkim jedinicima koje su u ovogodišnjem budžetu

Senat DRI ne daje odgovor na ključno pitanje da li treba rebalans ovogodišnjeg budžeta zbog nove organizacije Vlade ili se ovo pitanje može riješiti kroz završni račun budžeta

44600 pregleda 132 reakcija 12 komentar(a)
Državna revizorska institucija (arhiva), Foto: Luka Zeković
Državna revizorska institucija (arhiva), Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 21.12.2020. 17:01h

Senat Državne revizorske institcije (DRI) upozorio je ako se ne usvoji budžet za ovu godinu i pređe na privremeno finansiranje novac se tada može davati samo onim potrošačkim jedinicima koje su prepoznate u ovogodišnjem zakonu o budžetu.

To je saopšteno danas nakon sjednice Savjeta DRI uz poruku da će u reviziji završnog računa za ovu godinu cijeniti da li on sastavljen u skladu sa zakonom o budžetu.

Vlada premijera Zdravka Krivokapića je odlučila da ne predlaže budžet za narednu godinu do kraja ove godine, već da ide u privemeno finansiranje. Sistemski zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (član 37) omogućava Vladi pravo na privremeno finansiranje i njim je omogućeno da će svaka potrošačka jedinica do usvajanja Zakon o budžetu u 2021. dobijati mjesečno istu sumu novca koju ima u ovoj godini.

Došlo je do drastične promjene u organizaciji nove Vlade - potrošačke jedinice (ministarstva) su ukidane i formirane nove, a neki bivši resori postali uprave, pa ostaje ostvoreno pitanje kako će se član 37 primijeniti na one koje ne prepoznaje Zakon o budžetu za 2020.

Senat DRI ne daje odgovor na pitanje da li treba rebalans ovogodišnjeg budžeta zbog nove organizacije Vlade ili se ovo pitanje može riješiti kroz završni račun budžeta.

"Vlada Crne Gore, shodno članu 100 Ustava Crne Gore, vodi unutrašnju politiku, predlaže budžet i završni račun, a shodno članu 8 zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ako tokom fiskalne godine dodje do povećanja planiranih izdataka ili smanjenja planiranih primitika, vrši uravnoteženje budžeta. Takođe, utvrđeno je da Ministarstvo finansija, shodno članu 37 zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ako se godišnji zakon o budžetu ne donese do 31. decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu potrošačkim jedinicama odobrava sredstva od 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini. DRI upozorava da se shodno ovom članu organskog zakona o budžetu odobrenje sredstava se vrši potrošačkim jedinicama koje su utvrđene godišnjim zakonom o budžetu, usvojenim od strane Skupštine Crne Gore, za prethodnu godinu. Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, u članu 34 utvrdjuje da budžet sadrži izdatke potrošačkih jedinica po organizacionoj, funkcionalnoj, ekonomskoj, progarmskoj i projektnoj klasifikaciji i shodno tome privremeno finansiranje moguće je samo kod zakonom utvrđenih potrošačkih jedinica" navodi se u saopštenju DRI.

Dodaje se da za tačnost i pravilnost izvršenja budžeta, shodno članu 39 organskog zakona o budžetu odgovoran je ministar finansija.

"U skladu sa svojim nadležnostima DRI će prilikom revizije završnog računa budžeta za 2020 godinu, a na osnovu člana 144 Ustava i člana 5 stav 2 zakona o DRI utvrditi „pravilnost finansijskih i drugih radnji sujekta revizije u cilju vrednovanja uskladjenosti sa važećim zakonima i drugim propisima“, te da li je isti sastavljen u skladu sa zakonom o budžetu za tekuću godinu i o tome izvjestiti Skupštinu Crne Gore.Polazeći od činjenice da DRI, na osnovu saznanja pribavljenih revizijom, a u skladu sa članom 21 zakona o DRI, može savjetovati Skupštinu i Vladu o pojedinačnim finansijskim mjerama i važnim propisima, Senat DRI ostaje otvoren u dijelu pružanja svojih saznaja i mišljenja, po pozivu ovih insitucija," navodi se u saopštenju.

Umjesto odgovora saopštenje za javnost

DRI nije danas odgovorila na pitanja "Vijesti" da li je zbog novog zaduženja Vlade od 750 miliona eura i nove reorganizacije Vlade treba da se uradi rebalans ovogodišnjeg budžeta ili se ove promjene mogu konstatovati kroz predlog završni račun budžeta za 2020.godinu.Umjesto odgovora na pitanja poslato je saopštenje u kome nema odgovora da li treba rebalans ili se može ovaj problem riješiti kroz završni račun ovogodišnjeg budžeta.Ministar finansija Milojko Spajić je kazao da ne treba rebalans budžeta.

Pitanja su bila upućena predsjedniku Senata Državne revizorske instoitucije (DRI) Milanu Daboviću koji rukovodi sektorom za revizija zavšnog računa budžeta i koji je predsjednik Kolegijuma za revizije svih završnih računa budžeta države..

"Vijesti" daju i pitanja koja su upućena Daboviću.

1. Da li zbog zaduženja kroz emisiju obveznica od 750 miliona eura Vlada premijera Zdravka Krivokapića mora da uradi rebalans budžeta ili se ovo zaduženje može prikazati u predlogu zakona o završnom računu budžeta za 2020. godinu, kao što je uradila Vlada premijera Duška Markovića sa emisijom prošlogodišnjih obveznica od 500 miliona eura. DRI u reviziji predloga zakon o završnog računa budžeta za 2019.godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, nije ukazala da je potreban bio rebalans zbog emisije od 500 miliona eura.

2. Zbog nove organizacije Vlade premijera Zdravka Krivokapića sa manjim brojem ministarstava da li je potrebno da se uradi tehnički rebalans budžeta ili može da se i ova promjena konstatuje kroz predlog završnog računa budžeta za 2020. godinu i ako može na koji način? Šta je Vaša preporuka, imajući u vidu da se ulazi u privremeno finansiranje u narednu godinu? Primjere postojanja potrošačkih jedinica koje su dobijale novac iako nijesu bile prepoznate u zakonu o budžetu postojali su i u ranijim vladama.