Vuković: Učestvovalo manje od pola stalno zaposlenih, štrajk je nezakonit...

"Analizom zahtjeva koje je ispostavio štrajkački odbor, a koji se mogu locirati u zoni smjene izvršnog direktora, sekretara Društva i kompletne uprave (dakle, svih lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu!), utvrđuje se da takav zahtjev nema bilo kakvo uporište u Zakonu o štrajku, odnosno da se ne može dovesti u bilo kakvu logičnu vezu sa zaštitom profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih po osnovu rada"

4741 pregleda 13 komentar(a)
Vuković, Foto: Plantaže
Vuković, Foto: Plantaže

Bez obzira na ocjenu uspješnosti štrajka upozorenja organizovanog od strane Sindikalne organizacije - u njemu je učestvovalo svega oko 160 zaposlenih od ukupno 260 potpisnika odluke o stupanju u štrajk, što opet nije ni polovina od broja 585, koliko je u kompaniji ukupno stalno zaposlenih lica - ne sporim legitimno pravo zaposlenih da stupe u štrajk, koji svakako mora da se odvija u skladu sa odredbama Zakona o štrajku, saopštio je danas Miroslav Vuković, izvršni direktor kompanije "13. Jul Plantaže".

Sindikalna organizacija "Plantaža" organizovala je danas štrajk upozorenja, jer kako je kazala predsjednica Anka Knežević nijesu uspjeli da postignu socijalni dijalog sa poslodavcem.

Oni traže ispunjenje četiri zahtjeva do 1. jula od kojih je glavni smjena izvršnog direktora Miroslava Vukovića, sekretara društva i kompletnog menadžmenta kompanije.

"Želim da ukažem na odredbu iz člana 7. Zakona koja propisuje da se smatra nezakonitim štrajkom prekid rada koji nije organizovan u skladu sa odredbama ovog Zakona. Odredba iz člana 2. Zakona, propisuje štrajk kao prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa po osnovu rada. Analizom zahtjeva koje je ispostavio štrajkački odbor, a koji se mogu locirati u zoni smjene izvršnog direktora, sekretara Društva i kompletne uprave (dakle, svih lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu!), utvrđuje se da takav zahtjev nema bilo kakvo uporište u Zakonu o štrajku, odnosno da se ne može dovesti u bilo kakvu logičnu vezu sa zaštitom profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih po osnovu rada. Kako ne postoji zakonski ili drugi pravni osnov koji bi dozvolio zaposlenima u Društvu da preuzimaju ingerencije skupštine akcionara, odbora direktora i/ili izvršnog direktora, jasno je da je već zbog ovakvog zahtjeva štrajkačkog odbora najavljeni i danas organizovani štrajk nezakonit", istakao je Vuković.

On je dodao da imperativna odredba iz člana 4. Zakona propisuje da su štrajkački odbor i poslodavac dužni da, od dana najave štrajka i za vrijeme štrajka, pokušaju da sporazumno riješe nastali spor ili da pokrenu postupak za mirno rješavanje spora, u skladu sa posebnim zakonom.

"Međutim, kako sindikalna organizacija odbija bilo kakvu saradnju sa izvršnim direktorom (koji je po Zakonu o privrednim društvima i Statutu Društva zakonski zastupnik poslodavca), jasno je da štrajkački odbor izigrava primjenu imperativne norme Zakona o štrajku, sa posljedicom da je takav štrajk nezakonit. Odredba iz člana 27. Zakona propisuje da organizovanje štrajka, odnosno učešće u štrajku pod uslovima utvrđenim ovim zakonom ne predstavlja povredu radne obaveze, ne može biti osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenog, za udaljenje zaposlenog sa rada i ne može za posljedicu imati prestanak radnog odnosa zaposlenog. Međutim, polazeći od prethodno nespornih stavova da je planirani štrajk u startu nezakonit, ukazujem na okolnost da će angažovanje zaposlenih tokom najavljenog štrajka predstavljati povredu radne obaveze, koja podliježe disciplinskoj odgovornosti", rekao je Vuković.

On je kazao da polazeći od odredbe iz člana 31. Zakona, koja propisuje postupak za utvrđivanje nezakonitosti štrajka ima mogućnost da - u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlašćenja - odmah pokrene postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici, sa zathjevom da se utvrdi da je štrajk nezakonit, iz razloga na koje je prethodno ukazao.

"Saglasno zakonskoj odredbi, koji prethodni postupak propisuje kao hitan, sud će biti dužan da odluči o tužbi Društva u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva", poručio je Vuković.

On je kazao da je takođe, polazeći od svojih pravnih ovlašćenja, "već obavijestio i pozvao nadležni inspekcijski organ da sa svoje strane izvrši inspekcijski nadzor, a sve u cilju obezbjeđenja dodatne argumentacije svih okolnosti od značaja za utvrđivanje nezakonitosti ovog štrajka ili njime već najavljenog štrajkačkog radikalizovanja ovako nerealno i nezakonito postavljenih zahtjev"a.

"Na kraju, ako i postoji neka sumnja u odnosu na realne razloge za organizovanje štrajka, takva sumnja mora biti otklonjena analizom tačke 4. zahtjeva Sindikalne organizacije, koja se svodi na ultimatum da bude povučena inicijativa podnijeta Ustavnom sudu, kao i tužba koju je Društvo u svojstvu tužioca podnijelo Privrednom sudu Crne Gore protiv tuženih bivših članova Odbora direktora i Sindikalne organizacije „13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica, a sve u cilju utvrđivanja ništavosti važećeg Kolektivnog ugovora broj 818 od 24.02.2017. godine. Strukturiranje zahtjeva sindikalne organizacije na ovaj način, predstavlja jasan signal o namjeri da se putem nezakonitih ultimatuma, bahatih pritisaka, otvorenih prijetnji i ucjena izdejstvuje zaštita višestruko problematičnih zahtjeva interesno povezanih pojedinaca, među kojima spadaju i sadašnji nelegitimni sindikalni predstavnici, koji otvoreno i drsko djeluju na štetu legitimnih i zakonom zaštićenih ekonomskih i pravnih interesa Društva, posebno u ovom, za kompanijski opstanak i revitalizaciju, više nego značajnom i kritičnom trenutku", poručio je Vuković.

Prema njegovim riječima, ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih je svakako pogoršan usljed djelovanja pandemije COVID-19, odnosno usljed umanjenja zarada koje je uslijedilo kao posljedica dvocifrenog milionskog gubitka tokom 2020. godine, za koji kako navodi Vuković, niko razuman ne krivi sadašnju upravu.

"Dakle, postoje opravdani razlozi za zabrinutost i nezadovoljstvo zaposlenih, kao što postoji i obaveza Društva da u skladu sa svojim mogućnostima odgovori legitimnim potrebama lica koja svojim radom doprinose poslovanju Društva. Na drugoj strani, zahtjevi koje je ispostavila – idejno i misaono ulijenjena i po pitanju reprezentativnosti - problematična sindikalna vrhuška izlaze izvan domena pravno dozvoljenog, čime delegitimizuju nastavak razgovora po pitanju tema o kojima pravno ne može biti pregovora, odnosno kompromituju lica koja nastavljaju da učestvuju u loše organizovanoj farsi, sa uočljivim elementima već davno uvježbanog i oprobanog političkog kalkulantstva", rekao je Vuković.

Poručio je i da ne treba imati dilemu zašto se štrajk organizuje u danima kad se očekuje održavanje redovne Skupštine Društva i očekuje mišljenje eksterne revizije, u kojem se "lome koplja oko sposobnosti Društva da nastavi kontinuirano poslovanje".

"Šteta koja se može prouzrokovati Društvu na ovaj način, implicira krivičnu odgovornost lica za koja se pravosnažno utvrdi da su organizovala i/ili učestvovala u nezakonitom štrajku, odnosno da su takvom protivpravnom štetnom aktu dala bilo kakvu podršku", zaključio je Vuković.

Bonus video: