"ili svjesno i namjerno iznosi netačne informacije"

Bogetić: Zaključuje se da menadžment CEDIS-a nema elementarna znanja iz oblasti tržišta i berze električne energije

"Kao prvo, želim da istaknem da politika nikada nije bila sfera mog interesovanja niti djelovanja. Ispod mog moralnog i profesionalnog nivoa bi bio svaki dalji komentar na izjave i konstatacije menadžmenta CEDIS-a koje se tiču političke pozadine u vezi nabavki električne energije"

10094 pregleda 4 komentar(a)
Foto: CEDIS
Foto: CEDIS

Bivši rukovodilac Sektora za upravljanje mrežom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) Predrag Bogetić rekao je da, s obzirom na to da mu je u odgovoru menadžment CEDIS-a "javno postavio određena pitanja" da je u obavezi da zbog javnosti i kolega odgovori.

Odgovor koje potpisuje Bogetić prenosimo integralno.

"Moram konstatovati da se g-din Čađenović i kolega Živković u prethodnim saopštenjima nisu 'krili' iza Menadžmenta CEDIS-a već su javno i u svoje ime iznosili netačne i zlonamjerne informacije. Indikativno je da je ovo prvo saopštenje CEDIS-a u kojem se u potpisu navodi Menadžment CEDIS-a.

Menadžment CEDIS-a u svom obraćanju ne daje odgovore na postavljena pitanja, jer se iznijete činjenice ne mogu osporiti, već postavljaju pitanja iz kojih se može zaključiti da Menadžment CEDIS-a ne posjeduje elementarna znanja iz oblasti tržišta i berze el. energije ili da svjesno i namjerno iznosi netačne informacije.

Kao prvo, želim da istaknem da politika nikada nije bila sfera mog interesovanja niti djelovanja. Ispod mog moralnog i profesionalnog nivoa bi bio svaki dalji komentar na izjave i konstatacije menadžmenta CEDIS-a koje se tiču političke pozadine u vezi nabavki električne energije. Naravno da ću se u mojim odgovorima, kao i uvijek, zadržati na nivou struke. Pošto je postavljeno više pitanja u kojima se nabavke električne energije dovode u vezu sa smjenom prethodnog rukovodstva i mojim razješenjem sa mjesta rukovodioca Sektora za upravljanje mrežom jedinstveni odgovor glasi: Naravno da u trenutku donošenja predmetnih odluka nijesam očekivao da će jedan uspješan menadžment biti razriješen, sve odluke po pitanju nabavki električne energije donošene su isključivo na osnovu stručnih analiza i praćenja kretanja na tržištu električne energije.

Razlog mog razrješenja koji mi je saopštio lično g-din Čađenović u prisustvu predsjednika Odbora direktora g-dina Rajka Radoševića nijesu rezultati rada koji su kako je g-din Čađenović konstatovao izuzetno dobri već isključivo pravo Izvršnog direktora da bira svoje saradnike i svoj tim. Činjenica je da je prethodno rukovodstvo CEDIS-a nabavljalo el. energiju na godišnjem nivou za period 2017-2020 god. kako je to u saopštenju Menadžmenta i naglašeno.

Iako su g-din Čađenović i kolega Živković pokušali da nas ubijede da u 2021. godini nije bilo moguće nabavljati el. energiju po cijenama većim od regulatorno odobrene u novom saopštenju menadžmenta konstatuje se da je to ipak moguće. Sami sebe demantuju objavljenim odgovorom.

U 2019.god. nabavljena je el. energija po cijeni od 60,6€/MWh (5,6€/MWh više od regulatorno odobrene). Naglasiću da je u 2019.god. i sa ovakvom cijenom el. energije CEDIS poslovao sa profitom od oko 2.600.000€. Krajem 2019.god. izvšena je nabavka 100% količina za 2020. god. po cijeni od 55,67€/MWh. Menadžment je namjerno propustio da Vas informiše da je u 2020.godini prosječna cijena el. energije na HUPX berzi iznosila 39€/MWh. Činjenica je da je ugovorena cijena el. energije bila za čitavih 16,67€/MWh veća od ostvarene na berzi. Razlog ovakvog pada cijena je iznenadna globalna pandemija.

Ovakav poremećaj na tržištu el. energije, neminovno je bio povod za korigovanje strategije za nabavku el. energije a sve u cilju boljeg poslovanja kompanije. Baš iz ovog razloga tadašnji menadžment CEDIS-a donosi logičnu poslovnu odluku i sprovodi nabavku 50% potrebnih količina za 2021.god. u martu 2020.god. po cijeni od 52,03€/MWh. Nabavka nedostajućih količina za prvi kvartal 2021.god. sprovodi se u novembru po cijeni od 47,3€/MWh, po još povoljnijoj cijeni od prethodno ugovorene. Na ovakav način je nabavljeno tačno 74,06% u odnosu na ostvarene količine. Radi se o takozvanoj podjeli rizika, koja se primjenjuje kao logičan i ispravan način trgovanja na berzi kada se očekuju ili dešavaju poremećaji na berzi. Zaštitili smo kompaniju obezbjeđenjem 3/4 ukupnih potreba, čime je kompaniji stvorena rezerva od oko 372 hiljade eura. Preostale količine je trebalo nabavljati u skladu sa stanjem na tržištu, što je u tom trenutku bila logična odluka jer je na berzi i dalje bio prusutan trend pada cijene el. energije.

Korektno bi bilo da Menadžment CEDIS-a prilikom analiza odluka prethodnog Menadžmenta CEDIS-a uzme u obzir prilike na tržištu el. energije i istorijske podatke koji su bili dostupni u trenutku donošenja odluka. Na pitanje da li prethodnom Menadžmentu nije bilo dovoljno dobra cijena od 47,3€/MWh za kupovinu preostalih količina odgovor je DA, nije bilo dovoljno dobra imajući u vidu stanje na tržištu u trenutku donošenja odluke. Postavlja se pitanje da li novom menadžmentu nije bilo dovoljno loša cijena od 65€/MWh pa su trgovali po cijeni od čak 250,18€/MWh što je za 199,788€/MWh više od regulatorno odobrene cijene. Na pitanje da li sam aktuelnom menadžmentu predložio na krajnje profesionalan i odgovoran način kako da vrše buduće nabavke el. energije, pa i da u skladu sa stanjem na tržištu izvrše nabavku svih preostalih količina po fiksnoj cijeni odgovor je DA (sjednica Odbora direktora od 23.04.2021.god.).

Nažalost nijesu poslušali savjet, koji im je krajnje dobronamjerno upućen na ovoj sjednici na kojoj sam bio izvjestilac i na kojoj je jednoglasno usvojena informacija. Na pitanje da li sam bio pod nečijim pritiskom po pitanju nabavki el. energije odgovor je NE. Jedini pritisak pod kojim sam bio kao član prethodnog menadžmenta je pritisak da se ostvari što bolji rezultat za kompaniju. Netačna je konstatacija Menadžmenta da nijesu bili u prilici da kupe el. energiju (nedostajućih samo 25,94%) po cijeni manjoj od 80€/MWh. Cijena fjučersa za treći i četvrti kvartal 2021.god. je krajem aprila bila u rasponu 65-68€MWh a u maju u rasponu 74,75-78,05€/MWh (javno dostupni podaci na oficijelnom sajtu berze hudex.hu). Kupovinom el. energije krajem aprila i maja 2021.god. prosječna godišnja cijena el. energije bila bi oko 55-56€/MWh. Cijena od 55-56€/MWh je značajno manja od cijene el. energije po kojoj je nabavljena el. energija u u 2019.god. (60,6€/MWh) kada je ponoviću kompanija poslovala sa profitom od oko 2,6 miliona eura.

Novi Menadžment CEDIS-a primijenio je najgori mogući model za nabavku el. energije u nastalim okolnostima, mjesečne nabavke po berzanskim cijenama. Ponoviću činjenicu da je opšte poznato da se ovakav model nabavke primjenjuje kada se očekuje pad cijena u datom mjesecu odnosno periodu a nikako se ne primjenjuje kada se očekuje porast cijena. Iako su dešavanja na tržištu, u mjesecu maju 2021.god. i kasnije, ukazivala da će doći do skoka cijena el. energije model nabavki je ostao isti. Najgori model dao je i najgori mogući rezultat za kompaniju, gubitak od oko 10 miliona eura. Koliko je pogrešan bio primijenjeni model nabavki u datim okolnostima ogleda se u sledećoj činjenici: Da je novi Menadžment izvršio nedostajuće el. energije za poslednji kvartal 2021.god. čak i u avgustu mjesecu gubitak kompanije bi bio manji za oko 5 miliona eura.

Takođe moram da se osvrnem i na konstatacije g-dina Čađenovića iznijete u saopštenju medijima od 15. aprila 2022.godine kojim se prikazuje na koji način g-din Čađenović i Menadžment CEDIS-a manipulišu sa podacima o nabavci el. energije pa time i o poslovnim rezultatima kompanije:

Citat 1: „Poslovni rezultat Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) u 2021. godini je isključivo posledica globalne energetske krize koja je dovela do vrtoglavog skoka cijena električne energije na tržištu, kao što smo javno saopštili više puta. Dakle, na poslovni razultat nije uticalo zapošljavanje, pa sa indignacijom odbacujemo takve navode koji su, ništa dugo do, posledica zlonamjernog i netačnog plasiranja informacija.“

Citat 2: „Prikazani minus bi se izmjenom knjižnih odobrenja anulirao, što znači da bi poslovni rezultat Kompanije bio oko 400 hiljada eura“.

Logično je postaviti pitanje kako je moguće da bi profit kompanije bio samo 400 hiljada eura nakon anuliranja gubitaka po pitanju nabavki el. energije ako se zna da je profit CEDIS-a na 31.03.2021.god. bio oko 2 miliona eura. (2.038.164€, Izvještaj za I kvartal 2021.godine o poslovanju privrednih društava u većinskom vlasništvu države iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija iz jula 2021.god.). Razlika je 1,6 miliona eura!? Takođe je izuzetno nekorektno i ispod svakog novoa krajnje profesionalne savjete i urgencije koje je nadležna služba uputila kolegi Živkoviću kvalifikovati kao navodno dobronamjerne.

Citiraću, zbog javnosti i kolega, dio tih savjeta upućenih 4. maja 2021.god. putem znanične mail komunikacije: „Valjalo bi pripremit ugovor za nekoliko mjeseci (viđet kako to ide sa ljudima iz pravno ekonomskog dijela, jer u tome nijesam učestvovao), pa ako se ukaže prilika da se kupi fix za duži period, jer tako izbjegavamo ovih 5,7 EPCG-a. U suprotnom, ne gine nam svakako ugovor po berzanskim vrijednostima kad se dođe do kraja mjeseca. Sad je na berzi treći kvartal (jula/avgust/septembar) oko 70 (72,51) a 2018. i 2019. je bio oko 60 eura po MWh.“

Postavlja se pitanje kakve je to dobronamjernije savjete očekivao Menadžment CEDIS-a? Moram konstatovati da ovakva vrsta komunikacije nije moj izbor, već izbor Menadžmenta CEDIS-a. Naglašavam da nakon sjednice Odbora direktora od 23.04.2021.god. nije bilo nikakvog službenog zahtjeva Menadžmenta CEDIS-a za dostavljanje informacija i pojašnjenja, čak ni nakon mog pismenog obraćanja iz oktobra 2021.god. (Menadžmentu CEDIS-a, Odboru direktora, Sindikatima) a povodom tema o kojim se Menadžment CEDIS-a često oglašava putem raznih medijskih kanala. Smatram da sam odgovorio na sva postavljena pitanja i za sve eventualne nedoumice i informacije stojim na raspolaganju Menadžmenu CEDIS-a", navodi se u reagovanju Bogetića.