Izabrali istu kompaniju, iako su u sukobu interesa?

Tender vraćen na ponovno odlučivanje, ali je Prijestonica Cetinje ponovo odabrala istog ponuđača

9008 pregleda 4 komentar(a)
Tender vrijedan 33 hiljade eura: zgrada Skupštine opštine prijestonice Cetinje, Foto: BORIS PEJOVIC
Tender vrijedan 33 hiljade eura: zgrada Skupštine opštine prijestonice Cetinje, Foto: BORIS PEJOVIC

Prijestonica Cetinje je i u ponovnom postupku javne nabavke za uslugu revizije izabrala kao najpovoljnijeg ponuđača kompaniju “MV Konsalt”, iako je Komisija za zaštitu prava prethodno utvrdila da između tog preduzeća i naručioca tendera (Prijestonice) postoji sukob interesa.

Ova kompanija je izabrana i u prvobitnom postupku tendera vrijednog 33 hiljada eura, a revizor je trebalo da izvrši kontrolu poslovanja Prijestonice Cetinje od početka 2011. kraja 2021. godine. Međutim, nakon što je jedan od ponuđača, koji je isključen iz postupka, kompanija “HLB Mont Autid” pokrenula žalbeni postupak, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ocijenila je da je “MV Konsalt” za potrebe naručioca već izvršio kontrolu finansijskog poslovanja Fudbalskog kluba “Lovćen” za period 2014-2019. godine, čiji je osnivač Prijestonica i da je zbog toga u konfliktu interesa jer bi obavljao reviziju i svoje kontrole.

Komisija je u obraloženju navela da je članom Zakona o sportu propisano da je osnivač istovremeno i vlasnik sportske organizacije, što je u ovom slučaju Prijestonica Cetinje.

Utvrđeno je da je naručilac - Prijestonica Cetinje nepotpuno utvrdila činjenično stanje u odnosu na postojanje sukoba interesa, što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama (ZJN), te je stoga predmet vraćen na ponovno odlučivanje i postupak i naloženo da se otklone nepravilnosti.

”Iz Ugovora o reviziji finansijskih iskaza FK “Lovćen” (2014-2019), jasno i nesumnjivo proizilazi da je ponudač ‘MV Konsalt’ za potrebe naručioca izvršio reviziju finansijskih iskaza ‘FK Lovćen’ za period 2014-2019. g., koju reviziju je naručilac, kao osnivač i vlasnik ove sportske organizacije, naručio i platio. Takođe, budući da je predmet nabavke revizija kontrole poslovanja Prijestonice Cetinje za period 01.01.2011 - 31.12.2021. g., u okviru koje revizor koristiti sav materjial koji je od interesa za vršenje revizije, a samim tim i izvještaj o reviziji finansijskih iskaza ‘FK Lovćen’... to Komisija nalazi da je iz pobijane odluke nejasno i ne može se utvrditi da li je naručilac u predmetnom postupku preduzeo mjere na sprečavanju, prepoznavanju i otklanjanju sukoba interesa, a što je bio dužan da učini u skladu sa članom 40 ZJN”, piše u rješenju odluke, u koju su imale uvid “Vijesti”.

Komisija za zaštitu prava uvrdila je da je naručilac prilikom donošenja pobijane odluke nepotpuno utvrdio činjenično stanje u odnosu na predviđeni osnov za obavezno isključenje ponudača “MV Konsalt” iz predmetnog postupka javne nabavke, zbog čega je odluka nezakonita.

Iz Prijestonice su u odgovoru na žalbu naveli da je FK Lovćen organizaciono nezavisna sportska organizacija, da ima sopstvene organe upravljanja, samostalno raspolaže i upravlja svojom imovinom, te da je finansijski samostalan i nezavisan od Prijestonice Cetinje. Istakli su i da ne postoji mogućnost bilo kakvog sukoba jer su pomenute dvije revizije nezavisne i nemaju dodirnih tačaka. Iz kompanije “MV Konsalt” su uz ponudi na tenderu dostavili i izjavu kojom negiraju da postoji sukob interesa.

Nakon što je ponovljen postupak, Prijestonica Cetinje je 13. januara ove godine ponovo izabrala “MV Konsalt”.

U obrazloženju takve odluke su naveli da je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pravilno utvrdila činjenično stanje i da ne postoji sukob interesa između ponuđača i naručioca, budući da je “MV Konsalt” po nalogu prijestonice za potrebe trećeg lica (FK Lovćen) izvršio kontrolu finansijskog poslovanja.

Dodali su i da je Komisija za zaštitu prava pogrešno tumačila odredbe prethodnog ugovora o reviziji, kada su naveli da je ona urađena za potrebe Prijestonica Cetinje i da je ona dio poslovne arhive i finansijskih izvještaja i analiza koje će koristiti “MV Konsalt” za novu reviziju.

”Predmetnu reviziju Prijestonica nije radila za sopstvene potrebe”, zaključili su u obrazloženju.

Bonus video: