UKUPAN DUG MONTENEGRO AIRLINESA 80,5 MILIONA EURA

Banjević: Ne razmišljaju o stečaju, radimo na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije

Kompanija, kako je naveo Banjević, već preduzima aktivnosti koje se tiču pripreme programa za optimizaciju broja zaposlenih i zarada u cilju smanjenja troškova sa aspekta bruto zarada, jer za tu vrstu optimizacije definitivno ima prostora
95 pregleda 9 komentar(a)
Živko Banjević, Foto: Siniša Luković
Živko Banjević, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 10.09.2017. 11:55h

U Montenegro Airlinesu (MA), čiji dug prispio na plaćanje na kraju prvog polugodišta iznosi 37,2 miliona eura, ne razmišljaju o stečaju i rade na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, saopštio je izvršni direktor nacionalnog avio-prevoznika, Živko Banjević.

"Smatramo da je neophodno raditi na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, koji bi u velikoj mjeri bio samoodrživ, i kao takav bio interesantan za strateškog partnera. U ovom trenutku ne razmišljamo o stečaju”, rekao je Banjević u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo i da je uspješno odrađena ljetnja sezona, pri čemu je za prvih osam mjeseci ostvaren poslovni rezultat u skladu sa planom za ovu godinu uspostavljenim u februaru. Pri tome je poslovni rezultat za taj period bolji za dva miliona eura u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Banjević je, govoreći o ukupnim obavezama na kraju prvog polugodišta, kazao da su one iznosile 80,5 miliona eura. Kompanija pored 37,2 miliona eura prispjelog duga, ima još 43,3 miliona eura dugoročnih obaveza, koje će prispijevati do 2022. godine, a tiču se važećih ugovora o finansijskom lizingu aviona, kredita i sklopljenih sporazuma o otplati duga. 

"Od 37,2 miliona eura prispjelog duga, 16,7 miliona eura se odnosi na obaveze prema državi koje se tiču poreza i doprinosa zaposlenih. Ostalo je u najvećoj mjeri dug prema državnim preduzećima«, precizirao je Banjević.

On je rekao da su ukupne obaveze kompanije u januaru iznosile 85 miliona eura, od čega je 44 miliona eura bio prispjeli dug za plaćanje. 

"Evidentno je da je za prvih šest mjeseci prispjeli dug smanjen za blizu sedam miliona eura, a ukupne obaveze za blizu pet miliona eura", dodao je Banjević.

Kompanija, kako je poručio, preduzima aktivnosti u pravcu ostvarivanja pozitivnog poslovnog i finansijskog rezultata u poređenju sa prethodnim periodom, što će dovesti do manjih gubitaka i, kako se nada, smanjenja akumuliranog gubitka.

"Istovremeno sa stabilizacijom poslovanja kompanije za ovu godinu, intenzivno radimo na pripremi biznis plana za narednu, odnosno na period od tri, pet i deset godina. U ovom trenutku već imamo definisanu dugoročnu poslovnu i komercijalnu strategiju, koja se tiče obnavljanja flote jer uskoro ističu resursi na preostala dva Fokker-a F100, kao i aktivnosti na tržištu kako bi se odgovorilo sve većoj konkurenciji redovnih, čarter i niskobudžetnih avio-kompanija”, naveo je Banjević.

To će, kako je precizirao, uraditi kroz prilagođavanje kapaciteta sa aspekta flote, u kojoj će na odgovarajući i isplativ način biti angažovani veći tipovi aviona iznad 140 sjedišta, kao i kroz redefinisanje samog proizvoda odnosno tarifne politike koja će već od narednog ljeta biti znatno konkurentnija.

"Planiramo povećanje broja rotacija prema postojećim destinacijama, otvaranje dvije nove redovne linije prema njemačkom tržištu, kao i otvaranje novih čarter destinacija”, rekao je Banjević.

Kompanija, kako je naveo, već preduzima aktivnosti koje se tiču pripreme programa za optimizaciju broja zaposlenih i zarada u cilju smanjenja troškova sa aspekta bruto zarada, jer za tu vrstu optimizacije definitivno ima prostora. 

"Od januara se intenzivno radi na smanjenju svih ostalih kategorija troškova na koje se može uticati, a razmatramo i isplativost održavanja preostalih predstavništava kompanije van Crne Gore, po kom osnovu ćemo vrlo brzo donijeti odluku o eventualnim ukidanjima. Isto tako radimo na nabavci modernijih softverskih rješenja po pitanju prodaje i upravljanja prihodima što će uticati na povećanje prihoda”, saopštio je Banjević.

MA zajedno sa resornim i Ministarstvom finansija radi na odgovarajućem modelu za regulisanje duga prema državi i državnim preduzećima. 

 Banjević smatra i da je u narednom periodu neophodno raditi na pripremi jedinstvene strategije avio-dostupnosti Crne Gore, u okviru koje bi Montenegro Airlines zajedno sa ostalim avio-kompanijama bio uzet u obzir za eventualne državne subvencije, na transparentnoj osnovi. U okviru toga je neophodno definisati destinacije koje može i treba da pokriva nacionalna avio-kompanija, kao i one na kojima treba omogućiti niskobudžetnim avio-kompanijama da obavljaju svoju djelatnost. Zbog nepostojanja takve strategije MA trpi veliku štetu.

"Vidjećemo osvježeni i zdraviji MA, sa novom poslovnom i komercijalnom strategijom, koja će kompaniji omogućiti da očuva tržište, prevozi veći broj putnika i da ima šansu da otvara nova i udaljenija tržišta što je posebno značajno za turističku privredu i da uspostavi agresivniju komercijalnu politiku prema konkurenciji na već postojećim tržištima”, smatra Banjević.

On je precizirao da se od ukupno 44 miliona eura duga dospjelog na plaćanje krajem januara, 12,39 miliona eura odnosilo na dug prema stranim dobavljačima po pitanju operativnog i finansijskog lizinga aviona, snabdijevanja djelovima, osiguranja flote, aerodromskih usluga van Crne Gore, troškova preleta u Evropi, bankama u zemlji po osnovu kredita i zaposlenima po pitanju zaostalih mjesečnih zarada. 

"Preostali dio tog iznosa se odnosio na dug prema državi za poreze i doprinose zaposlenih, dug prema Kontroli letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA, Aerodromima Crne Gore i drugim manjim dobavljačima”, dodao je Banjević. 

On je podsjetio da je i operativno stanje flote bilo na izuzetno niskom nivou, sa više od pola prizemljenih kapaciteta. Međutim, sigurnost i bezbjednost nijesu bile ugrožene, već samo operativnost i to prije svega limitiranim snabdijevanjem djelovima. 

"Operativne službe i komercijala su uz podršku finansijskog sektora izvlačili maksimum iz aktuelne situacije, mada je stanje u svim organizacionim jedinicama bilo blago rečeno haotično”, naveo je Banjević.

Prema njegovim riječima, bilo koja od pomenutih kategorija sa aspekta dugovanja je prijetila da zaustavi saobraćaj i uvede kompaniju u stečaj u veoma kratkom periodu. 

"Ipak, uz podršku vlasnika, kao i intenzivnim aktivnostima upravljačkih, rukovodećih i ostalih struktura kompanije, prije svega na komunikaciji sa svim domaćim i stranim dobavljačima, kao i na organizaciji poslovnih aktivnosti, postignuti su rezultati koji su doveli do reprogramiranja kritičnog dijela dospjelog duga kao i organizacionog, finansijskog i operativno-komercijalnog konsolidovanja kompanije”, rekao je Banjević. 

Rezultat toga je, kako je naveo, uspješno odrađena ljetnja sezona.

"Sa aspekta trenutnog stanja, treba naglasiti da pitanje blokada u vezi dugovanja po osnovu dijela kredita i prema SMATSA nije trajno riješeno, što je dovodilo do otežanog poslovanja u prethodnom periodu, do čega će dolaziti i dalje, sve do postizanja trajnog rješenja na čemu se intenzivno radi”, kazao je Banjević. 

Pored toga, kompanija je do sada iz redovnih priliva za ovu godinu morala da izdvoji 6,7 miliona eura za vraćanje zatečenih dugova iz januara koji su prijetili da zaustave poslovanje, umjesto da se veći dio tog iznosa čuva za period niske sezone koji predstoji. To će definitivno dovesti do dodatnih poteškoća u niskoj sezoni koja je i bez toga teška za poslovanje.

Banjević je, odgovarajući na pitanje koliko je trenutno zaposlenih u kompaniji i da li postoji potreba da se njihov broj smanji, kazao da su u MA trenutno zaposlene 394 osobe po ugovorima o radu na određeno i neodređeno vrijeme, 61 osoba po drugim vrstama ugovora koji su kratkoročnog karaktera mahom zbog potreba ljetnje sezone, i još 18 osoba u predstavništvima van Crne Gore.

"Postoji potreba da se broj zaposlenih smanji, i na tome se već radi", dodao je Banjević.

On je, govoreći o broju prevezenih putnika i obavljenih letova od početka godine, rekao da je MA za prvih osam mjeseci u redovnom, čarter i kod šer saobraćaju prevezao 340 hiljada putnika, sa obavljenih 4,87 hiljada letova u redovnom i čarter saobraćaju.

"Ovaj rezultat je u skladu sa planom za ovu godinu. U odnosu na isti period prošle godine, prevezeno je samo 3,5 odsto putnika manje, sa 327 letova manje, i popunjenošću putničke kabine na istom nivou. Pri tome i sa avionom manje u ovogodišnjoj sezoni, a u predsezoni i sa tri-četiri aviona manje u toku procesa obnavljanja flote, ali sa značajno uvećanom ponudom u kod šer saobraćaju", precizirao je Banjević.

On je dodao da je u januaru ka Crnoj Gori saobraćalo 16 kompanija, a u junu 81 kompanija, od čega je njih 59 saobraćalo ka Tivtu i 22 ka Podgorici.

"Ako uzmemo u obzir podatak da je i pored toga MA u junu prevezao 15,42 odsto od ukupnog broja putnika na aerodromu Tivat i 26,75 odsto od ukupnog broja putnika na aerodromu Podgorica, ostvareni rezultati u broju prevezenih putnika i pored ovakve konkurencije još više dobijaju na značaju“, ocijenio je Banjević.

MA je samo u periodu od 1. juna do kraja avgusta, prevezao 234 hiljade putnika u sve tri kategorije saobraćaja, sa obavljenih 2,61 hiljadu letova. Do kraja septembra ta brojka će dostići 300 hiljada putnika, pa će plan za ljetnju sezonu biti ostvaren.

Banjević je objasnio da se trenutno sprovodi istraživanje tržišta za potrebe MA koje, između ostalog, uključuje i potrošnju turista koji koriste usluge te kompanije, na osnovu čega je moguće odrediti indirektan doprinos turističkoj privredi Crne Gore. 

"Prema ovom istraživanju za period jul i avgust, a koje će se sprovoditi do kraja septembra, prosječna potrošnja turiste koji koristi usluge MA, ne računajući cijenu karte, iznosi 800 eura za prosječan broj od 9,03 noćenja. Radi se o realističnom scenariju koji je isključio ekstreme po svim osnovima“, naveo je Banjević.

Prema njegovim riječima, po tom osnovu ispostavlja se da će indirektan doprinos turističkoj privredi samo u periodu od početka juna do kraja septembra, sa 300 hiljada putnika u oba pravca, odnosno 150 hiljada putnika po pravcu, iznositi 120 miliona eura.

"Kompanija će ove godine u periodu van ljetnje sezone, od početka januara do kraja maja i od početka oktobra do kraja decembra imati oko 250 hiljada putnika u oba pravca, odnosno 125 hiljada po pravcu. Pod konzervativnom pretpostavkom da su dvije trećine od tog broja turisti, i da je prosječna potrošnja dvije trećine od prosječne potrošnje ljeti, doprinos van sezone će iznositi oko 44,45 miliona eura", objasnio je Banjević.

To znači da, kako je naveo, ukupan indirektan doprinos kompanije turističkoj privredi Crne Gore na godišnjem nivou iznosi 164,45 miliona eura, od čega 120 miliona eura u sezoni i 44,45 miliona eura van sezone.

"Pored toga, kompanija zapošljava oko 400 ljudi, većinom stručnog i licenciranog letačkog, tehničkog i drugog operativnog osoblja što je iziskivalo velika ulaganja, i ima godišnji obrt od oko 60 miliona EUR pri čemu su u značajnoj mjeri uposleni i domaći privredni kapaciteti koji se ne tiču samo turizma“, rekao je Banjević.

On smatra da ti razlozi u potpunosti opravdavaju odluku da se kompanija očuva, restrukturira i optimizuje na odgovarajući način, na čemu se intenzivno radi.

Banjević je, odgovarajući na pitanje na kojoj liniji se bilježi najveća popunjenost putničke kabine u redovnom saobraćaju, kazao da se najveća prosječna popunjenost putničke kabine u sezonskom periodu bilježi na linijama iz Tivta prema Beogradu, Londonu i Parizu 85 odsto, prema Moskvi i Sent Petersburgu 75 odsto, a iz Podgorice prema Beogradu 83 odsto, Ljubljani 80 odsto, Kopenhagenu, Dizeldorfu, Frankfurtu, Lionu, Beču i Cirihu 70 odsto.

Preporučujemo za Vas