Netačni izvještaji o poslovanju Pošte

Revizor utvrdio da su pogrešno iskazani finansijski efekti poslovanja i nerealno iskazana vrijednost osnovnog kapitala. Godinama pogrešno obračunavan porez na dobit
289 pregleda 1 komentar(a)
Pošta, Foto: Zoran Đurić
Pošta, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 06.07.2018. 17:50h

U finansijskom izvještaju Pošte Crne Gore za 2017. godinu pogrešno su iskazani finansijski efekti poslovanja i nerealno je iskazana vrijednost osnovnog kapitala kompanije, navedeno je u izvještaju nezavisnog revizora HLB Mont Audit.

To su samo neke od primjedbi koje je revizor dao u svom mišljenju sa rezervom na ovaj izvještaj kompanije, koja je u stopostotnom vlasništvu države i obavlja djelatnost od javnog interesa.

Pošta je prošle godine ostvarila neto profit od 141 hiljade eura, dok je godinu ranije njena dobit bila deset puta veća - 1,46 miliona eura. Poslovni prihodi Pošte prošle godine bili su manji za pola miliona eura, rashodi veći za 400 hiljada, a rezultat iz “ostalih aktivnosti” bio je gubitak od dva miliona eura koji je za oko 400 hiljada veći nego u 2016. godini.

Revizor navodi da za potraživanja od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost od 2,1 miliona eura nije “izvršena ispravka vrijednosti potraživanja niti je po tom osnovu terećen trošak perioda”, što je prema njihovom mišljenju trebalo uraditi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

“Prenebregavanje obaveze vršenja ispravke vrijednosti predmetnog potraživanja imalo je za posljedicu pogrešno iskazivanje finansijskog efekta poslovanja Društva za 2017. godinu”, naveo je revizor.

Iznos od 2,1 milion je dio ukupnog potraživanja Pošte od ove Agencije od 7,8 miliona eura koji se gomila od 2010. godine za plaćanje takozvanog univerzalnog servisa.

“S obzirom na to da je shodno izvještaju pravnog zastupnika, predmetno potraživanje od 7.857.593 eura, u cjelosti utuženo, a da je izvršena ispravka tog potraživanja samo u iznosu od 5.700.236 eura, prema našem mišljenju, Društvo je imalo objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti predmetnog potraživanja pa je bilo u obavezi da izvrši ispravku cjelokupnog iznosa tih osporenih potraživanja”, piše u izvještaju revizora.

U knjigovodstvenoj evidenciji Pošte, kako navodi revizor, nije iskazana revalorizaciona vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, koja je u iznosu od 14.081.025 eura utvrđena procjenom njihove vrijednosti 30. septembra 2010. godine.

Revizor navodi da je, prema izjavi odgovornih lica Društva, revalorizaciona rezerva u navedenom iznosu ukinuta u korist računa osnovnog kapitala i da je to u suprotnosti sa računovodstvenim standardima i imalo je za posljedicu nerealno iskazivanje vrijednosti osnovnog kapitala i nominalne vrijednosti akcija Pošte.

Revizor navodi da je u poslovnim knjigama iskazana odložena poreska obaveza u iznosu od 894.941 euro suprotno računovodstvenim standardima, i da na osnovu podataka o vrijednosti osnovnih sredstava i neotpisanih osnovnih sredstava odložena poreska obaveza treba da iznosi 1.539.416 eura.

“Pogrešno izračunati iznos odložene poreske obaveze uticao je na pogrešno iskazivanje neto rezultata Društva za 2017. godinu, kao i pogrešno iskazivanje neraspoređene dobiti”, naveo je revizor.

Revizor je utvrdio da je Pošta u 2017. ali i ranijim godinama koristila pogrešnu stopu amortizacije.

“Unošenjem pogrešnog iznosa poreske amortizacije u prijavu poreza na dobit imalo je za rezultat pogrešno utvrđivanje iznosa poreske osnovice, odnosno iznos poreza za tu, ali i ranije godine”, saopštio je revizor.

Revizor navodi i da nije prisustvovao popisu zaliha jer je on okončan dan prije nego što je revizor imenovan.

“Poslovi interne revizije svrstani su u okviru poslovnog kabineta izvršnog direktora, što po našem mišljenju, ugrožava nezavisnost interne revizije”, navodi revozor uz napomenu da interna revizija u 2017. godini nije imala nikakvu aktivnost.

Pošta je akcionarsko društvo, ali kako je država jedini vlasnik, ulogu skupštine akcionara ima Vlada koja usvaja finansijske izvještaje.

Izvještaj menadžmenta suprotan iskazima i zakonu

Revizor navodi i da godišnji izvještaj menadžmenta Pošte nije u potpunosti usaglašen sa finansijskim iskazima za tu godinu, kao i da nije sačinjen u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

“Izvještaj menadžmenta nije usaglašen sa finansijskim iskazima naročito u dijelu podataka o finansijskim instrumentima koji se koriste ako su od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja i za utvrđivanje aktive, pasive, finansijskog stanja i dobiti ili gubitka, kao i u dijelu informacija o izloženosti pravnog lica cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka”, navodi revizor.

Revizor ističe da je jasno da je Pošta izrazito izložena operativnom riziku koje Društvo nije ni identifikovalo kao ni kvantifikovalo njegov uticaj na bilans stanja i bilans uspjeha, a u vezi sa upravljanjem, rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka.

Preporučujemo za Vas