REAGOVANJE NA SAOPŠTENJE KOTORSKIH DEMOKRATA

Ministarstvo: Nećemo se baviti odgovorom u čijem su vlasništvu kompanije koje rade POP

Iz Ministarstva su saopštili da nije tačna ni poruka koja se mogla čuti o tome da da na Nacrt plana ne postoji mišljenje Ministarstva kulture
1 komentar(a)
Kotor, Foto: Shutterstock
Kotor, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 11.02.2016. 14:03h

Prostorni plan za obalno područje koje je sada na javnoj raspravi je kvalitetan dokument, kome je primarni cilj upravo održiva valorizacija ovog izuzetno važnog prostora, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Oni su reagovali na saopštenje kotorskih Demokrata, u kojem se navodi da "barem dvije od tri firme iz konzorcijuma koji je radio Nacrt Prostornog plana posebne namjene obalnog područja Crne Gore (POP), povezuju se sa Acom Đukanovićem".

Iz Ministarstva su naznačili da Pravni osnov za njegovo donošenje je Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, ali i Barselonska konvencija za zaštitu morske sredine i priobalnog područja, kao regulatorna baza za neke od najznačajnijih aktivnosti u zaštiti mora i priobalja.

Oni su u daljem reagovanju saopštili da plan počiva na izuzetno velikom broju istraživanja urađenih u okviru Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP CG), a koji je za osnovu takođe imao upravo Barselonsku konvenciju.

"Iz tih razloga, predloženi Nacrt plana akcenat stavlja na održivost gradnje na obalnom području, sa namjerom očuvanja ovog vrijednog resursa, što je zajednički cilj i poruka koju godinama šalju kako resorne institucije, tako i struka. Cijenimo da se upravo odredbom Barselonske konvencije o poštovanju obalnog odmaka odnosno ograničavanju gradnje u uskom obalnom pojasu koja je preuzeta u ovom Planu i koja, uostalom, važi za sve zemlje potpisnice Konvencije, upravo afirmišu gore navedenu ciljevi o adekvatnom razvoju i valorizaciji prostora Crne Gore",kazali su iz Ministarstva.

Oni smatraju da se time afirmiše i zaštita interesa lokalnog stanovništva, prije svega u kontekstu povećavanja vrijednosti zemljišta koje posjeduju u obalnom području. Pritom, se ističe da Plan u zoni od 1000m od obale ne dozvoljava širenje stambene izgradnje, ali zato omogućava gradnju objekata u funkciji turizma.

"Ovakvim pristupom, benefiti kako za državu, tako i za lokalno stanovništvo su značajni i oni uključuju povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turističkog proizvoda, poboljšavanje strukture i kvaliteta smještaja, novo zapošljavanje, investicije i povećanje turističke potrošnje. Podrazumijeva se da se Nacrtom ovog plana ne dira u postojeća imovinska prava na obalnom području, te nema ni govora o “konfiskaciji privatne imovine”, kako je navedeno u saopštenju Demokrata. Dakle, Plan se, između ostalog, bazira na procjeni da usitnjeni stambeni fond ne smije biti osnova razvoja kompletnog obalnog područja. U tom kontekstu, argument “do sad je bila dozvoljena gradnja stambenih jedinica” ne može, složićete se, biti osnov na kome se smije bazirati pristup oblikovanju prostora kao našeg najvrjednijeg resursa", kazali su iz Ministarstva.

Oni su saopštili da nije tačna ni poruka koja se mogla čuti o tome da da na Nacrt plana ne postoji mišljenje Ministarstva kulture.

"Predmetni planski dokument je poslat na mišljenje na 22 adrese, u skladu sa Zakonom, uključujući Ministarstvo kulture. Mišljenje je dobijeno u propisanim rokovima i integrisano u Nacrt plana, koji je nakon toga utvrđen na sjednici Vlade Crne Gore. U skladu sa Programskim zadatkom, obrađivač je tokom izrade plana izradio i analizu područja zaštićenih propisima o kulturnoj baštini, sa detaljnim pregledom svih zaštićenih kulturnih dobara kao i graditeljske baštine predložene za zaštitu i dao pravila zaštite kulturne baštine. U procesu izrade je i Studija zaštite kulturnih dobara od strane resornog ministarstva, na osnovu koje će se određivati kvalitet ovog planskog dokumenta, odnosno usaglašenost istog sa Studijom", napominju iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

2Na kraju, Demokratska Crna Gora postavlja pitanje kako se ovako bitan dokument donosi u trenutku kad se ne može pretpostaviti kako će izgledati Vlada. Stoga obavještavamo javnost da se prostorni planovi donose u skladu sa Programom uređenja prostora koji donosi Vlada odnosno skupština lokalne samouprave, i koji se realizuje planiranom dinamikom. Stopirati sve po zakonu planirane aktivnosti iz razloga koje navode Demokrate u svom saopštenju je apsolutno nelogično i neuputno. Jer, prilikom utvrđivanja Programa resorne institucije se ne bave pretpostavkama o nastupajućim političkim dešavanjima, već sprovode aktivnosti koje su po zakonu dužne. No, sve i da je tako, ovaj Plan ne usvaja Vlada nego Skupština Crne Gore", sosali su u daljem saopštenju.

Ministarstvo je naznačilo da se neće baviti odgovorom na poruke u čijem su vlasništvu kompanije koje rade Plan za obalno područje, obzirom da se podrazumijeva da je konzorcijum Rzup, Montecep, Horwat and Horwat angažovan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i naravno Zakonom o uređenju prostora i izradnji objekata u dijelu kapaciteta koje moraju imati oni koji rade planska dokumenta.

"Ovo Ministarstvo je uvijek bilo na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja i komunikaciju po pitanju aktivnosti koje sprovodi, a tako će biti i u budućnosti. Stoga pozivamo sve zainteresovane strane da podnesu konkretne primjedbe na Plan koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi, sa ciljem davanja dodatnog kvaliteta komunikaciji i kreiranja konstruktivne rasprave", kazali su u Ministarstvu.

Preporučujemo za Vas