Uslovno mišljenje DRI na reviziju pravilnosti

Forca nije platila porez

Dodaje se da Forca nije evidentirala troškove kako treba, niti je podnosila obrasce za prethodnu godinu u zakonskom roku

8543 pregleda 6 komentar(a)
Ispunili jednu od sedam datih preporuka DRI: Cungu, Foto: Savo Prelević
Ispunili jednu od sedam datih preporuka DRI: Cungu, Foto: Savo Prelević

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Nove demokratske snage - Forca za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da partija na čijem je čelu Nazif Cungu, između ostalog, nije platila porez na isplaćene zarade i naknade, niti je vraćala poreski dug i nije donijela finansijski plan za prethodnu godinu.

“Glavni odbor partije nije donio finansijski plan za 2019. godinu u zakonskom roku, partija je na isplaćene neto zarade i ugovorene naknade u 2019. godini obračunala poreske obaveze od 5.272 eura, ali nije vršila plaćanje istih. Partija nije shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja redovno izmirivala tekuće poreske obaveze”, piše u izvještaju DRI.

Dodaje se da Forca nije evidentirala troškove kako treba, niti je podnosila obrasce za prethodnu godinu u zakonskom roku.

“Partija nije evidentirala troškove ugovorenih naknada u iznosu od 3.550 eura, na odgovarajuće konto shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica”, navodi se u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da je partija iskazala prihode od 67.867 eura, a oni obuhvataju prihode iz budžeta od 64.525 eura i ostale od 3.342 eura, po osnovu redovnog poslovanja.

"Shodno prezentiranim podacima konstatuje se da su ostvareni prihodi u 2019. godini u odnosu na prethodnu manji za 11.616 eura. Prihodi iz budžeta Crne Gore učestvuju u ukupnim prihodima sa 95,08 odsto”, naveli su revizori.

Prihodi od 3.342 eura, kako se dodaje, odnose se na prihode po osnovu otpisa obaveza prema dobavljačima iz prethodnih godina, shodno odluci predsjednika partije kojom je definisano da se izvrši otpis obaveza prema dobavljačima koji se odnose na izborne kampanje iz razloga što su obaveze plaćene sa izbornog žiro računa.

Revizijom je utvrđeno da Forca nije ispoštovala ni sve poruke iz izvještaja o reviziji iz 2018. godine.

“Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je partija realizovala jednu od sedam datih preporuka, jednu preporuku nije realizovala, dok se relizacija pet preporuka nije mogla provjeriti iz razloga što partija u 2019. godini nije učestvovala na izborima i nije imala evidentiranih troškova prevoza”, zaključuje se u izvještaju.

Preporučujemo za Vas