Državni ured za reviziju Republike Hrvatske o finansijskom izvještaju

Za DRI pozitivno mišljenje o poslovanju

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske konstatovao da Državna revizorska institucija zakonito posluje

3297 pregleda 1 komentar(a)
Revizija u skladu sa međunarodnim  pravilima: Milan Dabović, Foto: Luka Zekovic
Revizija u skladu sa međunarodnim pravilima: Milan Dabović, Foto: Luka Zekovic

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske dao je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i na reviziju pravilnosti prošlogodišnjeg poslovanja Državne revizorske institucije (DRI).

Ova revizija je urađena u skladu sa okvirom profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Predsjednik Senata DRI je Milan Dabović.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, finansijski izvještaji DRI za 2020. godinu sastavljeni su u svim značajnim aspektima u skladu s propisanim okvirom finansijskog izvještavanja, a poslovanje je u svim značajnim aspektima obavljeno je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutrašnjim aktima, koji su definisani kao kriterijumi za izražavanje mišljenja”.

”Prema podacima iz Izvještaja o novčanim tokovima za prošlu godinu ukupni primici i izdaci planirani su u iznosu 2,093 miliona eura, a ostvareni u iznosu 1,753 miliona što je za 339.792 hiljda manje od planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu izdaci su ostvareni u većem iznosu za 18.919 hiljada od čega se značajniji dio odnosi na izdatke za bruto plate. Na izdatke zaposlenih potrošeno je 1,45 miliona što je 83,2 odsto ukupnih izdataka, ostala lična primanja u iznos 8,939 hiljada, izdaci za usluge 84.304 hiljade. U Izvještaju o neizmirenim obavezama, iskazane su obaveze u iznosu 1.061 hiljadu eura što odgovara stanju iskazanom u glavnoj knjizi Institucije. U odnosu na prethodnu godinu, dospjele obaveze manje su za 4.073, hiljade”, navodi se u izvještaju.

Preporučujemo za Vas