pregovori

Pregovori

Pregovori

25. Jul 2020, 08:15 h 178 320
Bez dogovora Vlade i MCP

završeni pregovori

Bez dogovora Vlade i MCP

21. Jul 2020, 12:54 h 209 632